Mistr Jan Hus

I letos si chceme připomenout jednu z nejvýznamnějších osob naší historie, totiž Mistra Jana Husa.

Postava M. J. Husa je dodnes osobností, k níž všechny církve nenašly cestu. Jistě zajímavý, avšak zatím nedotažený, je krok, který učinil papež Jan Pavel II.

V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa i následných obětí a rozdělení v českém národě a vyzval k usmíření a historickému hodnocení jeho osobnosti bez předsudků.
Přes obecně rozšířené mínění však Jana Husa explicitně za reformátora církve neprohlásil, pouze konstatoval, že tzv. "Husovská komise" byla založena s cílem přesněji stanovit místo, jež Jan Hus zaujímá mezi těmi, kteří usilovali o reformu církve.
Ohledně mnohých Husových názorů nepanuje v římsko-katolické cirkvi shoda a zejména jeho eklesiologie (nauka o církvi) je považována za kontroverzní. K rehabilitaci Jana Husa nedošlo. Zatím???

12. července 2020

Bohoslužby na téma: "Kdy jsme Tě viděli...?"

Přijďte podpořit dobrou věc!


Úvodní modlitba 28.6.2020:

Je nedělní ráno, a my všichni Ti, Pane Bože, děkujeme, že jsme mohli vstát. Možná se nám úplně nechtělo, ale říkáme si, že je tolik dětí i dospělých, kteří by rádi vstali, ale nemohou.

Přišli či přijeli jsme sem. Jistě bychom se místo těchto bohoslužeb mohli věnovat něčemu či někomu jinému. Ale říkáme si, že je tolik dětí i dospělých, kteří pro nemoc, pro hrozbu pronásledování či zatčení, do kostela nemohou.

A tak jsme tady. Ohlížíme se zpět a říkáme si, jak těch 10 měsíců školního roku, který byl tak zvláštní, uběhlo. Díky Ti za vše, co jsi nám dal. Co jsi děti i nás dospělé naučil, čím jsi nás provedl.

Děkujeme za všechny, kdo nám byli nablízku, doma, ve škole, na pracovišti, ve sboru.

Vážíme si, Pane Bože, toho, že se o nás staráš. Že nás neopouštíš, nýbrž nám připomínáš své dílo záchrany. Díky, že se týká jednoho každého z nás. Díky, že pro každého připravuješ své věčné nebeské království.

Prosíme o Tvé požehnání pro tento čas našich bohoslužeb. dej se nám poznat. Připomeň nám naše poslání. Požehnej nám a vystroj nás vším potřebným do dalších dnů, které jsou před námi. Amen.

21.  června 2020

Přijměte pozvání na ekumenickou bohoslužbu...

Při ekumenické bohoslužbě chceme vajádřit poděkování za to, že jsme mohli zvládnout nelehkou dobu způsobenou koronavirovými omezeními.

Samozeřejmě poděkujeme za ochranu Pánu Bohu, ale zároveň poděkujeme těm, kteří v tento nelehký čas pracovali a plnili své povinnosti ve prospěch nás všech.

Sbírka je určena na hospic CITADELA.

Přijďte a spolu s námi vyjádřete svou vděčnost!


NOC KOSTELŮ 12. června 2020

I letos jsme připravili zajímavý program pro Noc kostelů v našem evangelickém kostele. Věřím, že každý si přijde na to své, že využijeme možnosti posedět v kostele a zamýšlet se nad programem i nad smyslem svého života. SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME!


31. května 2020

Svatodušní neděle - seslání Ducha svatého na učedníky v Jeruzalémě. To není jen připomínka, to je také výzva pro nás. Protože Pán Bůh je stejný včera, dnes i zítra.

Čas, kdy jsme v minulých měsících nemohli do kostela, je pryč. Epidemie je na ústupu. Chráníme se sice dál, ale teď už je jen a jen na nás, zda přijdeme nebo nepříjdeme. Už se nemůžeme vymlouvat na nikoho ani na nic.

Je-li pro nás vztah s Pánem Bohem důležitý, dejme to najevo. Například svou nedělní účastí na bohoslužbách. Ale také osobním vyznáním, které při nich můžeme učinit. Buďme příkladem pro své nejbližší, hlavně děti, ale i jiné příbuzné i sousedy a známé. Dejme najevo, že je nám Boží slovo vzácné, že nám stojí za to, vstát v neděli, nepolehávat a neválet se v posteli, a vypravit se do evangelického kosdtela v Hodslavicích.

Ano, něco nás to bude stát, čas, energii, asi i nějakou korunu na cestu či sbírku. To všechno bude jistě k našemu užitku. A hlavně: K Boží oslavě.

Sbírkou podpoříme Diakonii ČCE, která se stará o lidi všelijak znevýhodněné - což je dobrá práce, kterou tato zařízení konají a my všem těm střediskům a pracovníkům můžeme svým darem dát najevo, že si jejich práce vážíme, že stojíme o to, aby vytrvali a pokračovali v ní i nadále.

17. května 2020

Po deseti týdnech, kdy se nemohly konat bohoslužby, se konečně sejdeme. Srdečně zveme!

Společné bohoslužby

 17. května - 9.15 hod. v kostele v Hodslavicích!

Musí být dodržena tato pravidla:

  • účast do 100 osob
  • účastníci dodržují rozestupy (kromě rodinných příslušníků) 2 metry
  • před vstupem do kostela si každý musí dezinfikovat ruce
  • účastníci bohoslužeb musí mít roušky
  • vynechává se podávání rukou před a po bohoslužbách

BOHOSLUŽBY

Zdravím vás všechny, bratři a sestry, milí přátelé.

Oznamuji, že jsme se dohodli, že prozatím bohoslužby v kostele ani na jiných místech konat nebudeme.

Nechceme rozhodovat, kdo se do kostela dostane, a kdo ne, abychom naplnili nařízení: - do 15 osob, - do 30 osob. Nechceme riskovat to, že nás pak někdo napadne, že jsme ho do kostela nevpustili, anebo že někdo rozšíří zprávu, že nás bylo víc...

Je docela možné, že se nařízení vlády bude měnit.Budu vás samozřejmě informovat. A vy, prosím, informujte ostatní, kteří žádné připojení na internet nemají. Děkuji!

Prozatím platí, že bohoslužby s kázáním a oznámením rozesílám mailem, i vy tak můžete samozřejmě učinit, a množím jej - následně pak roznášíme zájemcům. I k tomu se samozřejmě můžete připojit.

Děkujeme za pochopení! Díky také za všechny modlitby za současnou situaci, za sbor, za bližní...

SBÍRKY V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Milé sestry, milí bratři. Vzhledem k nouzovému stavu, který v naší zemi platí od 12. března a ještě nejméně do konce dubna bude trvat, nemohou se konat naše nedělní ani sváteční bohoslužby. Tak tomu žel bude i během Velikonoc. Jsem rád, že můžeme být v kontaktu alespoň telefonickém či internetovém. Snad každý z nás nyní zažíváme, jak tato elektronická média nám právě v době fyzické izolace mohou být pomocí.

V tuto dobu bývá zvykem, že se připojujeme k tzv. celocírkevním sbírkám. Sbírky nebyly zrušeny ani odloženy. Proto vás všechny prosím, chcete-li a můžete-li, přispějte elektronicky. Samozřejmě můžete přispět i za své rodinné příbuzné a známé, kteří třeba nemají možnost bezhotovostní platby.

Účet sboru: 176 570 4389/ 0800


HLAVNÍ DAR LÁSKY se jmenuje sbírka, která se koná na Velikonoční neděli. Vždy je určena pro konkrétní sbor, který provádí náročné stavební opravy. Tentokrát je sbírka určena pro sbor z našeho seniorátu, totiž pro Hranice. V těchto dnech zahajují přístavbu ke stávajícímu kostelu, následně bude opravován i on.
Variabilní symbol: 200.


SBÍRKA DARŮ JERONÝMOVY JEDNOTY: Jeronýmova jednota je pomocné dílo naší církve a vytváří fond, ze kterého čerpají sbory na náročné opravy budov (i náš sbor má z tohoto fondu půjčku).
Variabilní symbol: 300.

Na obě tyto sbírky můžete přispět do konce dubna 2020.


Sbírka pro sbor - A chcete-li a můžete-li přispět našemu sboru (namísto sbírek, které teď budou několik týdnů chybět), využijte tentýž účet.
Variabilní symbol: 100.

Za všechny dary vám všem srdečně děkujeme!


NOUZOVÝ STAV

Milí členové a přátelé hodslavského evangelického sboru, vzhledem k tomu, že dne 12. března 2020 byl v naší republice vyhlášen nouzový stav, rozhodli jsme se na základě doporučení synodní rady dočasně zrušit všechny bohoslužby i biblické hodiny. Bez omezení se mohou konat jen pohřby.

Určitě bychom to mohli zařídit tak, aby se konalo více bohoslužeb tak, aby účast nepřesáhla 30 osob. Tady jde však o naši odpovědnost. O to, abychom působení koronaviru COVID-19 co nejvíce eliminovali a nedovolili jeho šíření. Domníváme se, že jako evangelický sbor v tom máme být příkladem.

Pokud by ovšem někdo v neděli vyrazil na procházku, kostel bude v obvyklý čas otevřen, ale pouze k osobnímu ztišení se!

Čas obvyklých sborových setkání využijme k tomu, že si sami či nejlépe s nejbližšími v rodině sedneme, otevřeme Písmo a s modlitbou budeme přemýšlet o tom, co nám Boží slovo sděluje.

Vezměme tento čas jako dobrou příležitost tohoto postně infekčního období - prostě si otevřít knížku, projít se, zamyslet se, popovídat si. Přemýšlet o tom, čím je pro nás nedělní bohoslužebné setkání, když se jej právě teď nemůžeme účastnit...

A nezapomenout na ty, kteří to naopak zrovna teď mají těžší. Jistě je dobrá modlitba, ale konkrétní pomoc bude taky dobrá - třeba rodičům, kteří potřebují pohlídat děti, nebo těm, kdo potřebují pomoci s nákupem, zařízením jídla a podobně. Možná bude někde potřeba vnášet trochu klidu a uměřenosti, pomáhat se vyrovnávat se strachem.

Budete-li vědět o někom, kdo by zrovna v tuto chvíli potřeboval pomoc, dejte vědět, třeba najdeme možnost, jak to zařídit.

Sledujte sborový web a sborový facebook, kde budou uveřejňovány čerstvé informace.

Bohoslužby v přímém přenosu, anebo ze záznamu, můžete sledovat například zde:

Pokoj Boží se všemi námi!

Za staršovstvo sboru Lubomír Červenka, farář

Alianční týden modliteb

5. - 12. ledna 2020
(Podle díla J. A. Komenského - Porada o nápravě)

den - začátek - vedení - místo téma - host

5. ledna 17.00 Červenka Straník č. 80 - Klub seniorů Vláda, politika a věci veřejné
- Zdeněk Kelnar

6. ledna 17.00 Tyml Hodslavice č. 135 - Stará škola Jazyk, řeč a média - Zora Kudělková

7. ledna 17.00 Červenka Životice u NJ č. 123 - Obecník Společnost - Pavel Hasalík

9. ledna 17.00 Sulovská Straník č. 80 - Klub seniorů Vzdělání - Alena Kulíšková

10. ledna 17.00 Sulovská Hostašovice č. 44 - zasedačka Kultura, krása, umění - Zdeněk Orlita

11. ledna 17.00 Palacká Mořkov č. 248 - modlitebna Rodina - Radek Palacký

12. ledna 17.00 Červenka Hodslavice č. 135 - Stará škola Církev - společně

                                                Sbírka na Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.

Pozvánka - vánoční slavnosti

Srdečně vás všechny zveme na program, který si připravily naše děti pod vedením dospělých. Samozřejmě, program je vhodný i pro dospělé. Přijďte se potěšit s námi!!

Program bohoslužeb a jiných shromáždění                        v Adventu a o svátcích

SHROMÁŽDĚNÍ EVANGELICKÉHO SBORU V HODSLAVICÍCH VE SVÁTEČNÍM OBDOBÍ
1. prosince:

8.00 bohoslužby Mořkov - vysluhování sv. Večeře Páně

9.15 bohoslužby Hodslavice - vysluhování sv. Večeře Páně
10.45 bohoslužby Straník - vysluhování sv. Večeře Páně

5. prosince 17.00 Mikuláš - ve Staré škole

8. prosince 9.30 bohoslužby Mořkov - vánoční slavnost

8. prosince 16.00 Hodslavice - Adventní koncert - Moravskoslezská simfonietta


9. prosince 15.30 Tvoření - ve Staré škole
12.prosince 15.00 Misie ve sboru - Stará škola - br. f. Vlastislav Stejskal
15. prosince 9.30 bohoslužby Straník - vánoční slavnost


22. prosince 9.30 bohoslužby Hodslavice - vánoční slavnost
24. prosince 16.00 štědrovečerní bohoslužby Hodslavice
25. prosince

8.00 bohoslužby Mořkov - vysluhování sv. Večeře Páně
9.15 bohoslužby Hodslavice - vysluhování sv. Večeře Páně
10.45 bohoslužby Straník - vysluhování sv. Večeře Páně

29. prosince 9.30 zimní turistické bohoslužby - sraz 9.30 Straník, cíl Petřkovické Lurdy, v případě nepříznivého počasí bohoslužby ve Straníku. Bližší informace budou zveřejněny později.

31. prosince 16.00 silvestrovské bohoslužby s ohlédnutím za rokem 2019 - Hodslavice

1. ledna 9.30 novoroční bohoslužby Hodslavice - vysluhování sv. Večeře Páně

Adventní koncert 2019

Srdečně vás všechny zveme na koncert, který se uskusteční v neděli 8. prosince v 16.00 hod. v našem nově opravném kostel. Pozvěte i své známé, přátele, rodinné příslušníky. Těšíme se na příjemně strávený čas.

Moravskoslezská Sinfonietta, z. s.

Moravskoslezská Sinfonietta byla založena v roce 2011 jako orchestrální akademie v malebné obci Řepiště nedaleko Frýdku-Místku. Poslání orchestru spočívá v přípravě hráčů na profesionální dráhu ve filharmoniích, divadelních a jiných orchestrech. S orchestrem spolupracuje několik desítek významných operních pěvkyň a pěvců (Liana Sass, Anna Butkiewicz, Veronika Holbová, Eliška Weissová, Erika Šporerová, Gabriela Mikova-Johnson, Anna Nitrová, Oldřiška Honsová, Mario Zhang, Jakub Kettner a další.) Dále také s Moravskoslezskou Sinfoniettou účinkovali sólisté Pavel Doležal (housle, Janáčkova filharmonie Ostrava), Petr Grabovský (housle, Janáčkova filharmonie Ostrava), Petra Olajcová (pikola, Janáčkova filharmonie Ostrava), Lenka Schichová (flétna - Pražská komorní filharmonie), Táňa Wajs (pop. zpěv), Daniel Jun (klavír), Lenka Korbelová (klavír), Tereza Mašková (zpěv), Vojtěch Michalíček (housle) a mnoho dalších. Orchestr také spolupracuje s pěveckými sbory jako Chorus Ostrava, Sbor přátel zpěvu Permoník Karviná, Lučinka, Meandry a Sirény ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov. Moravskoslezská Sinfonietta je jedinou orchestrální akademií v Moravskoslezském kraji, kterou prošlo přes tisíc hudebníků.

program:

P. Warlock: Capriol Suite

A. Vivaldi: Koncert pro smyčce RV 565

J. Sibelius: Andante Festivo

A. Corelli: Concerto Grosso Op. 6

Pravidelný sborový program - 2019/2020, ke kterému Vás srdečně zveme:

(Během prázdnin se konají pouze nedělní bohoslužby)

Po 18.00 schůze staršovstva (volených představitelů sboru) - 1. pondělí v měsíci

Út  9.30 setkání nad Biblí - Mořkov + za účasti Hodslavských

Út 13.00 náboženství v Základní škole v Hodslavicích

St 18.00 modlitební setkání se zpěvem písní s kytarou - kostel případně Stará škola v Hodslavicích

Čt 18.00 setkání nad Biblí - Straník

Pá 12.50 náboženství v Základní škole v Hostašovicích

Pá 15.15 vyučování starších dětí - na faře

So 9.30 Royal rangers - evangelický skaut - Hodslavice - 1x za 14 dnů

Ne 8.00 bohoslužby - Mořkov - 1.3.4. případně i 5. neděli v měsíci

      9.15 bohoslužby - Hodslavice - 2. neděli v měsíci i s dětmi ze všech míst sboru

     10.45 bohoslužby - Straník - 1. a 3. neděle v měsíci

22. září - 200 let od otevření a posvěcení kostela

Srdečně Vás všechny zveme k tomuto výročí, které si chceme připomenout a zároveň poděkovat Pánu Bohu, že nás jím provedl a vede a povede i nadále...

22. září 2019 - program

14. dubna 2019 - znovuotevření evangelického kostela v Hodslavicích - video sestřih naleznete na tomto odkazu

POZVÁNKA

Staršovstvo sboru zve všechny členy sboru na

Výroční sborové shromáždění,

které se koná 10. března 2019 v modlitebně v Mořkově.

Začátek v 9.30 hodin.

Součástí programu bude kromě zpráv o životě sboru, schválení hospodaření sboru za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019 i volba staršovstva na 6leté volební období.

K volbě jsou zváni všichni členové sboru, kteří jsou zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem. To jsou ti, kteří jsou členy sboru, jsou starší 18i let a účastní se sborového života.

Staršovstvo rozhodlo umožnit nejstarším členům sboru, kteří mají zdravotní problémy a nemohou se osobně zúčastnit výročního shromáždění, volbu na dálku. O volbu na dálku musí zájemci osobně požádat nejpozději do 24.2.2019. Po schválení staršovstvem je navštíví doma volební komise s hlasovacím lístkem a umožní jim hlasovat.

Seznamy členů sboru s hlasovacím právem budou vystaveny k nahlédnutí od neděle 17. února na všech kazatelských místech. Pokud bude mít někdo jakoukoliv připomínku ke změně, je třeba tak učinit bezprostředně osobně nebo na tel č. br. faráře, nejpozději do 3.3.2019.

K nahlédnutí budou vystaveny také kandidátní listiny do staršovstva a výkaz o hospodaření sboru za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.

BOHOSLUŽBY V ADVENTU A O SVÁTCÍCH

Všechny srdečně zveme!

Vítáme Vás na stránkách

evangelického sboru v Hodslavicích!

Jsme společenství křesťanů, kteří se snaží žít podle evangelia Ježíše Krista.
Kromě pravidelného sborového programu, viz níže, pořádáme i různá jiná setkání, jako jsou např. koncerty, besedy, tvoření, aj.


Pravidelný sborový program, ke kterému Vás srdečně zveme:

(Během prázdnin se konají pouze nedělní bohoslužby)

Po   18.00 schůze staršovstva (volených představitelů sboru) - 1. pondělí v měsíci

Út      9.30 setkání nad Biblí - Mořkov + za účasti Hodslavských

St      15.00 vyučování dětí - Mořkov

St      17.00 vyučování dětí - Straník

Čt     17.30 setkání nad Biblí - Straník

So      9.30 Royal rangers - evangelický skaut - Hodslavice - 1x za 14 dnů

Ne     8.00 bohoslužby - Mořkov - 1.3.4. případně i 5. neděli v měsíci

          9.15 bohoslužby - Hodslavice - 2. neděli v měsíci i s dětmi ze všech míst sboru

         10.45 bohoslužby - Straník - 1. a 3. neděle v měsíci


Kontakt

742 71 Hodslavice 96
IČ: 47862904

- farář

Mgr. Lubomír Červenka
hodslavice@evangnet.cz
mobil: 777 804 340

- kurátorka
Ing. Libuše Palacká
libuse.palacka@centrum.cz
mobil: 731 845 311

- staré webové stránky je možno nalézt zde: https://hodslavice.evangnet.cz/old/