26.4.2020

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. (Žalm 136,1-3 )

Milé sestry, milí bratři, slavíme dnes druhou neděli po Velikonocích. Bez ohledu na to, kde se právě teď nacházíme, bez ohledu na to, co kdo právě prožíváme, jsme starodávným Žalmistou vyzývání k tomu, abychom vzdávali chválu Hospodinu, abychom oslavovali Jeho svaté jméno.

Máme důvod k vděčnosti? Máš, člověče, důvod naplnit toto doporučení? Udělej si chvíli sám pro sebe, ztiš se. Přemýšlel o svém životě. Připomínej si, co jsi prožil. Dnes, včera, minulý týden, minulý měsíc a hledej a ptej se, zač můžeš Boží svaté jméno chválit a oslavovat. Jistě najdeš mnoho důvodů, abys tak učinil. Pomocí Ti může být i celý 136. Žalm, v němž onen starodávný muž uvádí mnoho důvodů, kvůli kterým stojí zato Pána Boha chválit. Přitom jako refrén se neustále opakuje: JEHO, tedy Boží, MILOSRDENSTVÍ JE VĚČNÉ.

Proto tedy: Oslavujte Hospodina, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Oslavujte Boha bohů, jeho milosrdenství je věčné. Oslavujte Pána pánů, jeho milosrdenství je věčné. (Žalm 136,1-3 Slovo na cestu)

Modlitba:

Hospodine, Pane Bože náš, vyznáváme v tento den, který má patřit Tobě, že tak málo se k Tobě obracíme se svou vděčností a chválou. Naše ruce jsou obrazně, někdy i fyzicky, k Tobě vztažené. A prosíme a žádáme a přejeme si: Tvůj zásah, změnu, dar... Jsme jako pijavice (Přísloví 30,15 Slovo na cestu), která se přisaje a tahá a vysává...

Ó, Pane, smiluj se nad námi! Smiluj se nade mnou nehodným! Smiluje se a odpusť, že tak často od Tebe něco požaduji a tak málo Tobě děkuji a chválím Ti za to, cos mi dal a co mi dáváš. Vidím to, co se mi nelíbí, to, co bych chtěl změnit. Uvědomuji si, že na mnohé sám vůbec nestačím. Je to nad mé schopnosti a možnosti. Ale, Pane, Ty můžeš, Ty můžeš všechno! Můžeš mě naučit vděčnosti, můžeš mi připomínat, co jsi pro mě vykonal na golgatském kříži, abych na to nikdy a v žádné situaci nezapomněl. A můžeš mi připomínat také všechno, co pro mě děláš v mém každodenním životě. Ano, jsem slepý, zahleděný do sebe. Vyznávám to! Starosti o život mi brání v tom, abych viděl Tebe, jako laskavého, milostivého Boha, který mě miluje, provází na každém kroku a má s mým životem plán.

Proto Tě prosím: Buď mi milostiv! Projev ještě jednou naplno svou lásku ke mně, k těm, které miluju, na kterých mi záleží... Dovol nám dnes zaslechnout Tvé slovo, které napomíná, ale také povzbuzuje. Pomoz nám připomínat, co jsme ze Tvého slova přijali. A hlavně, to Tvé slovo, poučení, povzbuzení uvádět do života. O to Tě prosíme! Amen.

Jan 10, 11 - 16 Slovo na cestu
Já jsem dobrý pastýř, který za ovce i život obětuje. Námezdný pastevec nemá k ovcím vztah, a když se blíží vlk, uteče. Ovce nejsou jeho, a tak mu na nich nezáleží. Ať je vlk třeba rozežene nebo roztrhá. Já jsem však dobrý pastýř a mám rád své ovce a ony mne. Podobně mne miluje Otec a já zas Otce. Za ovce položím i život. Mám ještě jiné ovce, mimo vyvolený národ. I ty svolám, přivedu je a bude jeden ovčinec a jeden pastýř.

Milá sestro, milý bratře, máme dnes před sebou snad nejznámější obraz, který nám představuje Ježíše jako Pastýře. Už žalmista vyznává: Hospodin je můj Pastýř, nebudu mít nedostatku... Postavu Pastýře - Ježíše máme v nádherném provedení vyobrazenou v průčelí našeho kostela na okně, které dominuje chrámovému prostoru. Vybavujete si ten obraz?

Pastýř a ovce. Pastýř, jako ten, kterému je svěřeno stádo, o které pečuje, které chrání, za které má odpovědnost. Ježíš jako dobrý Pastýř, jako ten, kterému je každá ovečka vzácná a pro něj důležitá. Žádná mu není lhostejná. Ostatně, na jiném místě se uvádí, že kdyby se jen jedna jediná ztratila, vydá se ji hledat. A hledá a hledá, dokud ji nenalezne.

Obraz dobrého Pastýře mi vyvstane, když jdu u nás v Hodslavicích záhumením. Právě u evangelického hřbitova je takové stádečko ovcí. Starých i mladých, různě zbarvených i velkých. Přes den všelijak dovádí a vyvíjí nejrůznější ovčí aktivitu. Večer, v noci, uléhají vědomy si bezpečí, které jim skýtá drátěná ohrada.

Milí přátelé, a což teprve ohrada, ovčinec Ježíšův! Každá ovce jiná. A nejen ovce, ale i berani s pořádně tvrdou hlavou a rohy, kterými trkají a ohrožují ostatní. Jsme my to pěkné stádo! Jen každý sám o sobě přemýšlej, kolik práce s Tebou Tvůj Pastýř má. Kolik námahy musí vyvíjet, abys Mu věnoval alespoň trochu své pozornosti, svého času, své energie, svých prostředků...!

Ježíš je dobrý Pastýř. Tato skutečnost je základním předpokladem pro naši vděčnost Pánu Bohu! Bůh se o nás stará. Bůh nás nenechává napospas našim životním situacím, našim prožitkům, trápením, nepřízni okolností... Jistě, nikde není řečeno, že se občas, tu a tam nenachomýtne nějaký vlk, který nám život řádně zkomplikuje. Jako například celý svět ohrožující koronavirus Covid -19. Všichni bez výjimky musíme dodržovat určitá hygienická pravidla. Snad každého se dotýká zneklidnění, aby se nenakazil, nemusel se potýkat s nemocí, předčasně tento svět neopustil. Ale také obava o ty, na kterých mi záleží, ty starší, i ty mladší. Mnozí jsou izolováni, tráví celé dny o samotě...

Každý je nějakým způsobem ohrožen. Takový nepatrný prevít a kolik toho dokáže napáchat! Není ho vidět, a má takovou moc. Takových neviditelných nebezpečí je ovšem daleko víc. Na první pohled nejsou ani vidět. Vplíží se do našeho života nenápadně, pod nějakou záminkou, tváří se neškodně, a pak nás zevnitř nepozorovaně, jak to například dokáže zákeřně činit rakovina, ničí, deptají a od Ježíše odvádějí. Nesprávné priority, falešné jistoty, podvodníci, nevhodní kamarádi, záludná pokušení, od kterých není daleko ke hříchu, k odklonu z Boží cesty, ztrátou pohledu upřeného na Pastýře.

A když už se takový vlk, či někdy celá smečka život ohrožujících šelem objeví a doráží, Pastýř je s námi. Neopouští nás. Nezříká se nás. Ani neříká: Víš co, pomoz si sám! Nevšímal sis mě doposud, tak ukaž, co sám, beze mne, dokážeš!

Ježíš je dobrý Pastýř! I svůj život za nás, za mne, za Tebe obětoval. Víš o tom? Jsi si toho vědom? Jsi si toho vědoma? To já, to Ty jsi měl viset na golgatském kříži, to já, to ty jsi měl nést důsledky svých hříchů, svého odcizení od Pána Boha. To by bylo spravedlivé. Nanejvýš spravedlivé! Naprosto spravedlivé!

A místo toho se na Tvé místo postavil Ježíš. Místo mne, místo Tebe nesl sám na svém těle důsledky mého i Tvého opovržení Boží láskou! Jestli toto není láska, tak co už! Jestli za toto nemáme celý život Pánu Ježíši Kristus vzdávat chválu a díky, tak za co jiného? Takový je onen Pastýř, dobrý Pastýř. Zná své ovce, nasazuje se pro ně. Nepočítá křivdy, výdaje, ani nepohodlí, které Mu to přinese. Tím hlavním, podstatným je, aby byly ovce (já a Ty) v bezpečí, aby měly všechno potřebné k životu.

A teď přichází v tom Ježíšově vyjádření výpověď, o níž nejsem moc přesvědčen. Žel. Nezlobte se, ale opravdu pochybuju. Ježíš totiž uvádí, že dobrý Pastýř má rád své ovce a ony Jej. Jak to na Vás, milí přátelé, působí? Jasně, o Ježíšově lásce nechci debatovat, je neměnná, přijímáme svým rozumem a počítáme s tím, že to tak je. ALE: milujeme i my, miluji já, miluješ Ty, svého Pastýře? Miluješ Ježíše?

Když jeden člověk miluje druhého, nestačí pouhá slova. Projeví se to v přístupu k sobě navzájem. V pozornosti, kterou si prokazují, v pochopení, toleranci, pomoci, ale ovšem také v nasazení pro toho druhého. V tom, co jsem ochoten pro svou lásku učinit, obětovat, podstoupit. Tady je to jasné. Ale co ve vztahu k Ježíši? Jak se pozná, že Jej milujeme? Jsem přesvědčen, že naprosto identickým způsobem, jako to funguje mezi námi lidmi:

Chceme být s objektem své lásky. Trávit s ním svůj čas. Chceme jej poznávat. Dozvědět se o něm, čím si v životě prošel. Co ho zajímá, po čem touží, jaké jsou jeho priority, zájmy, oblíbené aktivity. Převeďme si to do vztahu s Ježíšem. Kolik času máme pro Něj denně vyhrazeno? Rádi se ráno spolu s Ním probouzíme a večer s Ním uléháme? Hledáme v Jeho slově Boží záměry? A chceme se na nich spolu-podílet? Ptáme se, k čemu si nás chce použít? Co pro Něj a Jeho lid máme a můžeme vykonat?

Dobrý Pastýř za své ovečky položil i svůj život. A ty? Pro svou lásku, pro svého Pána, pro dobrého Pastýře, dokážeš si odříct vlastní potěšení? Obětovat kus svého soukromí? Jsi pro Něj a Jeho věc, tj. spásu světa, ochoten obětovat svůj vlastní život? Co kdyby k tomu došlo? A Ty by sis měl/ měla vybrat, jestli zemřít pro evangelium, anebo zapřít a žít s pocitem viny?

Možná řeknete, nebo si aspoň pomyslíte, že se to tak snadno nedá říct. Že to jsou takové ty úvahy: Kdyby, coby... To kdyby třeba, a buďme rádi, nikdy nenastane. Ale mít seřazen žebříček hodnot, stupnici toho, co je pro nás nejdůležitější, co méně a co vůbec, není v žádném případě na škodu. Právě naopak. To, co stojí na vrcholu pyramidy našich tužeb, nás bude popohánět kupředu, k jejich naplnění. Proč? Protože to je pro nás důležité. Protože si to získalo naše srdce, mysl.

Dobrý Pastýř za své ovečky položil i svůj život. A co já? A co Ty? Co pro svého dobrého Pastýře dělám? Děláš? Jsem, jsme Mu k dispozici? Věnujeme Mu část z těch nejrůznějších darů, které nám svěřil, aby si je mohl použít pro věc evangelia? Nespoléháme na to, že to Ježíš zvládne, zařídí sám?

Milí přátelé, nejsme jen jako ty ovečky, které čekají, až se o ně někdo postará. My jsme víc než ovce! My jsme korunou stvoření! Vyvrcholením Boží lásky! Vrcholným dílem Boží stvořitelské moci. Pamatujete, čím hned na počátku Stvořitel své dílo, člověka, pověřil? Být obrazem Božím. To znamená, projevovat lásku podobnou té, kterou nám prokazuje Kristus. To také znamená zajímat se o lidi blízké i vzdálené. A také to znamená, svým životem dosvědčovat, že evangelium o Ježíši Kristu je mocné, život proměňující poselství, které je určené každému člověku bez výjimky. Toto je naše poslání. Křesťanské poslání. Napomáhat Kristu k tomu, aby i ovce z jiných ovčinců nalezly ten správný, o který pečuje dobrý Pastýř. Využít všech svých schopností, času, prostředků i energie k tomu, aby byl Kristův ovčinec zaplněn.

Někdy si myslíme, že toho mnoho nemůžeme. Dnešní doba, situace světa, kdy nás ovládá mikroskopický virus, nás v tom zdánlivě utvrzuje. Jenomže, všimněme si dobře, kolik energie z lásky k bližním bylo vynaloženo u těch, kteří pečují o nemocné a nakažené, často na úkor své rodiny. Kolik úsilí bylo vloženo např. do šití roušek nebo zprostředkovávání nákupů nejohroženější generaci seniorů, pořizování zvukových i obrazových bohoslužeb, atd. atd.

Ukazuje se, že když se chce, tak to jde. Vyvstanou před námi úkoly a výzvy, které jsou neodkladné. Ty, milý příteli, ty, který čteš tato slova, neodkládej svou službu, své nasazení pro evangelium. Je to to nejdůležitější, co můžeš dělat. Přispívat k tomu, že ten Boží věčný nebeský ovčinec bude plný. To je dar nesmírné ceny, kterým jsme byli k tomuto dílu spásy přizváni. Jen si představ. Jednou, v Božím království, k Tobě někdo přistoupí a sdělí Ti: Milý příteli, to, že mohu být zde na tomto svatém místě, je Tvoje zásluha. Děkuji! Může být něco víc? Přemýšlejme o tom chvíli.......................................... Amen.

Modlitba:
Náš drahý nebeský Otče, děkuji Ti za krásný nový den, který jsi nám dal.
Chválím Tě ve svém srdci a skláním se před Tvým majestátem a svatostí.
Jak jsi mocný a moudrý, náš Bože, jak předivné jsou Tvé skutky, jak skvělé je Tvé dílo!
Děkuji Ti, že se k nám skláníš a hledáš ztracené. Děkuji, že jsi našel i mne.
Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi za mne zemřel.
Prosím Tě, Pane Bože, vylij svého svatého Ducha na naši Zemi.
Buď nablízku všem sklíčeným v těchto těžkých časech.
Dej naději těm, kteří ztratili své blízké.
Buď jistotou těm, kdo se strachují o svůj život či živobytí.
Otevírej lidem srdce i oči, kéž tyto dny přivedou lidi blíže k Tobě.
Prosím Tě za ochranu, pokoj a požehnání do našich rodin, měst i celé země.
Prosím za moudrost pro politiky, sílu pro zdravotníky a všechny nasazené profese.
Dej odpočinutí všem, kdo již dlouhé týdny pracují ve velkém tlaku.
Prosím Tě, Pane Bože, způsob svým svatým Duchem, aby bylo umenšováno zlo na Zemi a aby rostlo Tvé království.
Odpusť nám naše přestoupení a smiluj se nad námi.
Oslav se v tento den a buď Pánem v našich životech. Děj se Tvá vůle dnes i navěky.

Prosíme, vyslyš i naše osobní modlitby, které Ti každý z nás sám přinášíme: ......

Připojujeme se ke Tvé církvi, která se po celém světě modlí slovy našeho Pána, Ježíše Krista a voláme: 

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Oznámení:

  • Bohoslužby, ani žádná jiná shromáždění se zatím v našem sboru nekonají. Čekáme na to, až vládní opatření umožní, aby se nás mohlo sejít alespoň 50. Děkujeme za pochopení. Sledujte i sborový web a facebook!
  • on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve zde: https://www.e-cirkev.cz/
  • pravidelné biblické zamyšlení (i písně) zde: https://soundcloud.com/user-41012488
  • bratr farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (777 804 340) i na mailu
  • Sbírky v době koronaviru

V této době je možné přispět na sbírky formou bezhotovostního převodu peněz. Anebo si peníze odkládat, a po pominutí nouzových opatření je darovat jednorázově, a to na potřeby sboru.

  • Účet sboru: 176 570 4389/ 0800

HLAVNÍ DAR LÁSKY - sbírka je letos určena pro sbor v Hranicích v našem seniorátu. V těchto dnech zahajují přístavbu ke stávajícímu kostelu, následně bude opravován i on.Variabilní symbol: 200. Dosud vybráno 5.600 Kč.Sbírka končí, děkujeme všem, kdo jste přispěli!


SBÍRKA DARŮ JERONÝMOVY JEDNOTY - fond ze kterého si mohou sbory půjčit (stejnějako i náš) na náročnou opravu, rekonstrukci. Jeronýmova jednota je pomocné dílo. Variabilní symbol: 300. Dosud vybráno 9.800 Kč. Na tuto sbírku můžete ještě přispět do 30. dubna 2020.


sbírka pro sbor - A chcete-li a můžete-li přispět našemu sboru (namísto sbírek, které teď budou několik týdnů chybět), využijte tentýž účet a variabilní symbol.Variabilní symbol: 100. Dosud, od začátku dubna, vybráno 11.300 Kč.

→ slovo na závěr:

Židům 13, 20-21

Bůh je dárce pokoje. Vzkřísil našeho Pána Ježíše z mrtvých. Učinil jej pro jeho oběť naším nejvyšším pastýřem. Ať vás Bůh uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. Kristovou mocí ať ve vás tvoří všechno, co se mu líbí. Jemu buď navždycky sláva. Amen.

Nechť nás Pán Ježíš Kristus utváří a buduje, než se společně udivíme při bohoslužbách. Milost boží se všemi námi! Amen.