1.1.2021

modlitba

Věčný Bože, Pane veškerého času, na začátku nového roku se toužíme setkat s tebou v modlitbě a spojit se se sestrami a bratřími v jednom Duchu. Předstupujeme před tebe s doznáním hříchu, vin, omylů a slabostí. Uvědomujeme si, že jsme v uplynulém roce nejednali vždy dobře, nevážili si tvých darů a druhým ublížili slovem i jednáním. To vše vkládáme do tvého odpuštění, náš Bože a milující Otče. Děkujeme tobě za to, co jsme v minulém roce prožili obohacujícího, a co se s tvým přispěním dobrého podařilo vykonat nebo i dobrého začalo.

Ty znáš, Bože, naše nejistoty, otázky a hledání, když stojíme před neznámou budoucností. Ukazuj nám v našem rozhodování směr cesty, která vede k tobě. Dávej nám rozpoznávat, co nás od tebe vzdaluje jako církev i jako jednotlivce. Ať hledáme tvou blízkost a toužíme se k tobě přimknout. Modlíme se za naši církev i za náš sbor. Ty jsi při nás stál v různých dobách. Děkujeme ti, že v nás posiluješ víru a jistotu, že jsme tvůj lid a že patříme tobě a nic nás nemůže od tvé lásky v Kristu odloučit. Prosíme tě, aby naše úsilí, snažení a společná práce byly v souladu s tvými záměry a sloužily k dobru a šíření Kristovy vlády v nás a mezi námi. Bože, ty jsi zaslíbil svému lidu nové srdce a nového Ducha (Ez 36,26). Bože, obdařuj nás novou obnovující silou Ducha svatého, ochraňuj nás před zlem a proměňuj naše srdce Kristovou láskou. Tvé požehnání ať provází naši církev a všechny křesťany, naši vlast a všechny lidi i celé tvé stvoření! Amen.

Žalm 4, 2-9 SNC

Když k tobě volám, slyš mne, prosím, Bože, jenž se mne zastáváš. Kdykoli jsem byl v tísni, tys mi ulehčil. Dnes také, prosím, milostivě vyslyš mou upřímnou modlitbu! Ach, lidé, proč mne pomlouváte, proč vymýšlíte samé marné lži? Co se vám líbí na těch řečech? Pochopte přece, Bůh má právo říci: Já svého vyvoleného miluji, jeho slyším - vy ho poslouchejte. Už utichněte, zanechejte vzpoury, začněte o všem vážně přemýšlet, zvlášť za noci, když se rozhostí ticho. Svou naději skládejte jenom v Boha a jemu dejte, co mu náleží.

Mnozí hledí k budoucnosti s otázkou: Kdo nám zajistí lepší čas? Jenom ty, milostivý Bože, jsi naší zárukou, ty nám daruješ lásku a odpuštění. Když to vím, radost v srdci začne zpívat jak o veselých dožínkách, když přijde čas vinobraní. Proto mohu pokojně spát ve svém domě, bez nebezpečí, vždyť ty, Bože, se mnou bydlíš.

zamyšlení:

Milé sestry, milí bratři, stojíme dnes na počátku nového roku, roku 2021. Nevíme, co nám přinese, čím nás překvapí, zarmoutí, potěší. Je jako nepopsaný list anebo také jako zasněžená nedotčená pláň. Leccos v novém roce nastane, aniž to budeme moci přímo ovlivnit, ale máme i možnosti, jak svět, své vlastní okolí měnit, vnášet do něj něco hodnotného, nadějného. Jakékoli příští dny jsou pro nás obestřeny tajemstvím. Jistě něco očekáváme, vyhlížíme, nicméně všechno ještě nalajnováno není. Osud nad námi nepanuje. Máme možnosti a schopnosti, které nám umožňují činit svět lepší a spravedlivější. Pro náš život je především inspirací Písmo. Pro dnešek jsem vybral slova 4. Žalmu. Společně nad ním přemýšlejme a hledejme v něm podněty pro své životy.

1. Důvěra

Každý z nás, aniž si to třeba uvědomujeme, máme ve svém životě nějaké záchytné body, které nás drží. Mezi

ně patří nám blízké osoby, ať už jsou to rodinní příslušníci, nebo přátelé, kamarádi. Říká se: V nouzi poznáš přítele. Tedy když je ti těžko, když potřebuješ pomoc, hledáš, kde bys ji mohl najít. V čem, u koho. Někdo spoléhá na své finanční možnosti, materiální zabezpečení. Jiný na své konexe, kontakty. Jiný na svou zručnost, další na svou schopnost poradit si tím, že nějak propluje, dítě se schová za maminčinu sukni, atd.

Všimli jste si, jak to má onen starodávný Žalmista? Když k tobě volám, slyš mne, prosím, Bože, jenž se mne zastáváš. Kdykoli jsem byl v tísni, tys mi ulehčil. Dnes také, prosím, milostivě vyslyš mou upřímnou modlitbu! Ten dávný muž vyznává, že se v těch chvílích, které se člověku nelíbí, a netěší ho, obrací k samotnému Bohu. Přesvědčil se o tom, že Hospodin jeho modlitby slyší a vyslýchá. A protože učinil tuto zkušenost, protože poznal, že nebeský Otec bere jeho starosti vážně a na jeho volání odpovídá, má důvěru, že se tento stav nezmění ani v budoucnosti.

Proto volá: Dnes také, prosím, milostivě vyslyš mou upřímnou modlitbu! Také dnes prosím... Tou svou výpovědí vlastně vyznává: Protože jsem poznal, že Ti nejsem lhostejný, protože věnuješ pozornost tomu, co prožívám a co Ti předkládám, odvažuji se, Bože, k Tobě volat i dnes. Vím, že to se mnou myslíš dobře. Vím, že jsi mě neopustil a máš pro mě pochopení. Proto k Tobě volám i nyní.

Milí přátelé, za každým z nás je kus života. Toho, co jsme si tak říkajíc odžili, čím jsme prošli, co máme za sebou. V mnohém jsme obstáli, a musíme i vyznat, že jsme v mnohém zklamali. Třeba ne sama sebe, ale Pána Boha. Nicméně když se ohlížíme zpět, nacházíme ve svém životě Boží zásahy. Ano, Bůh i v našem životě jednal, mluvil k nám, vedl nás, chránil nás, možná nás někdy nechal jen tak, napospas sama sobě, abychom ukázali, co v nás samotných je.

Odvážím se říct, že kdybychom tyto zkušenosti s Pánem Bohem neměli, asi bychom tady nebyli ani teď. Takže, mějme důvěru, jako on muž. I dnes, i zítra. Mluvme se svým nebeským Otcem, předkládejme mu všechno, co prožíváme. To je první rada, kterou dnes můžeme zaslechnout.

2. Těžkosti

Byli bychom hodně naivní, kdybychom si mysleli, že v tom novém roce nás nepotká nic, co by nás nebolelo,

netrápilo, nerozplakalo. Tak to v životě není. Každý jsme jinak citliví, každý prožíváme něco jiného, máme jiné radosti i starosti. Nicméně, je důležité, jak s tím vším zacházíme, jak to všechno prožíváme a neseme. Žalmistu například trápí to, jak o něm mluví lidé z jeho okolí. Doslova se ptá: Ach, lidé, proč mne pomlouváte, proč vymýšlíte samé marné lži? Co se vám líbí na těch řečech? Jako by říkal: Co z toho máte? Proč jste si mně vybrali za cíl svých pomluv a lží? Copak nemáte na práci nic lepšího?

Možná jsme, milí přátelé i toto zakusili, možná i jiné nepříjemnosti, které jsme nemohli zastavit. Lidský život není vždycky jenom o tom, co bychom chtěli a co se nám líbí. Nejsou to jen radosti a štěstí. S tím musíme počítat. A i když to bolí, na těle, nebo na duši, nesmíme dovolit, aby si nás to negativní podmanilo a odvedlo od Boha.

3. Výzva

Jak se stavět k těm, kteří nám ubližují? Jak na ně nahlížet, jak o nich mluvit, jak se k nim chovat? Všichni víme, že to

není vůbec jednoduché. Potkáte člověka, který vám ubližuje. Je to nepříjemné. V člověku to možná kypí. Možná by chtěl reagovat podle toho starého, pohanského: ,Oko za oko, zub za zub´.

Žalmista nám však ukazuje jinou cestu. Od svých protivníků se neodvrací, nesvolává na ně hory blesky. Nejedná s nimi tak, jak jednají oni s ním. Naopak, mohli bychom říct v duchu Ježíšovy lásky, je vyzývá: Už utichněte, zanechejte vzpoury, začněte o všem vážně přemýšlet, zvlášť za noci, když se rozhostí ticho. Svou naději skládejte jenom v Boha a jemu dejte, co mu náleží.

Možná se i nám, bratři a sestry, stane, že se ocitneme v nějaké složité situaci. V takové chvíli nedovolme, aby se nás zmocnil hněv, nebo výčitky, nebo něco negativního. Spolehněme na Pána Boha. U něj hledejme pomoc, sílu, jak to těžké a složité překonat.

4. Otázka

Přelom roků je zdánlivě přerodem něčeho starého, co se mění v nové. Včera byl Silvestr,

poslední den roku 2020, dnes je Nový rok, první den roku 2021. Když to vezmeme technicky, den jako den. Každý den končí a pak začíná den nový. Když končí rok, a mění se poslední číslice letopočtu, vyvolává v nás ta situace trochu víc nostalgie, než když končí "obyčejný" den. Jako bychom měli každý den uzavírat s retrospektivou, tedy zopakovat si, co jsme prožili, tak bychom měli uzavírat i končící rok. Co jsme prožili, co se nám podařilo, co nás potěšilo, zaskočilo, zarmoutilo, přineslo nejistotu, neklid, atd.

Když končí rok, většinou si něco přejeme. Sama sobě, ale i druhým. Jedno z těch nejčastějších přání je: Aby ten nový rok byl lepší než ten starý. Pro takové přání můžeme mít bezpočet důvodů. Ale může to být také tím, že si nepamatujeme to dobré, milé, příjemné a před očima nám vyvstává jen to smutné, negativní, nevyřešené. Žalmista, také touží po období, které bude smysluplnější, krásnější, šťastnější než to dosavadní. Proto se ptá: Kdo nám zajistí lepší čas? Na koho máme spoléhat? Kdo nám pomůže? Kdo vyřeší naše problémy? Kdo nám pomůže radovat se ze života?

5. Odpověď

Každý z nás bychom si přáli, abychom se mohli jen usmívat. Aby se nám všechno dařilo, aby se nám plnily naše sny a

představy, aby v našem životě nebylo nic negativního. Jenomže tak to není. I to musí přijít. Proč? No aby se ukázalo, na jakém základě stojíme. Jestli jsou to ty peníze, nebo dobrá pověst, nebo úspěch. Anebo jestli to naše zakořenění, je jiné. Tedy jestli jsme pevně spojeni s tím, Který nám život dal a Který nám přinesl záchranu pro život věčný.

Jenom ty, milostivý Bože, jsi naší zárukou, ty nám daruješ lásku a odpuštění. Když to vím, radost v srdci začne zpívat jak o veselých dožínkách, když přijde čas vinobraní. Proto mohu pokojně spát ve svém domě, bez nebezpečí, vždyť ty, Bože, se mnou bydlíš.

Ten starodávný muž na závěr svého žalmu ještě jednou vyznává svou víru. Ví, že jen v Pánu Bohu nalezne záruku pro svůj život. Jenom v něm nalezne lásku a odpuštění. Ale také radost, která jen tak nepomine, protože pochází od toho, kdo celé lidské existenci dává smysl. Ty naše lidské opory zklamou, základy, na kterých stavíme, se mohou zřítit. Ale ten kdo staví na Hospodinu, kdo jej ve svém životě bere vážně, ten bude žít pokojně, s vědomím, že na nic, co jej potká, byť by to bylo sebevíc složité, není sám. Bůh sám je se mnou, proto jsem v klidu. Nemusím se bát.

Milí přátelé, 4. Žalm je úžasným vyznám muže, který spoléhá na Hospodina. Přeji sobě i vám, abychom jako on, i my mohli vyznat, že Pán Bůh je věrný, a že s ním se ničeho ani nikoho nebojíme. Amen.

Modlitba: Žalm 8 SNC

Bože, náš Stvořiteli, celá země svědčí o tvé důstojnosti a tvoje sláva převyšuje nebe. I první dětský křik, zdravý pláč nemluvněte, jsou dokladem tvé stvořitelské síly; ať bezbožníci říkají, co chtějí, zastavíš nepřítele, učiníš přítrž pomstě. Když se v noci zadívám na oblohu, vidím tvé skvělé dílo, měsíc, hvězdy, každá z nich sleduje svou dráhu. Tu se ptám: Co jsem já a co je člověk, že se o každého zajímáš a lidským rodem vůbec nepohrdáš? Jen trochu jsi nás omezil, že nejsme jako andělé, ozdobil jsi nás ctí a slávou. Svěřils nám vládu nad svou zemí, všecičko nám tu slouží: dobytek i zvěř polní, na nebi ptáci, v hlubinách ryby a všechno živé, co se hemží v moři. Náš Bože, Stvořiteli, jak mnohé svědčí o tvé důstojnosti! Amen.

oznámení

3. ledna budou bohoslužby v 8.00 v Mořkově, v Hodslavicích 9.15 hod. a v 10.00 (pro Straník a presbytery).

Modlitba: Dobrý Bože, chci ti poděkovat za všechno, co jsi mi v uplynulém roce daroval. Provázel jsi mě a chránil před tím, abych nezabloudil. Daroval jsi mému životu úrodnost. Děkuji ti za všechno, co ve mně vyrostlo, a za všechno, co se skrze mě událo pro druhé. Když se ohlížím zpět za uplynulým rokem, napadá mě leccos, co nebylo zas tak dobré. Často jsem byl dost nevšímavý a prostě jen tak vplul do dne.Propásl jsem mnohé příležitosti k setkání a novému začátku ve vztazích s druhými lidmi. Také jsem lidi zraňoval, protože jsem příliš kroužil kolem sebe a nebyl citlivý vůči situaci druhých.

Odpusť, co jsem propásl nebo udělal špatně. Důvěřuji ve tvé odpuštění a chci pohřbít všechno, co mě obtěžuje, abych mohl vstoupit do nového roku jako nový člověk. Myslím také na všechny lidi, s nimiž jsem se v uplynulém roce dělil o svůj život, se kterými jsem se setkal. Žehnej jim, aby si stále uvědomovali, že jsou pod tvou žehnající rukou. Daruj jim ducha vděčnosti, aby vděčně vložili uplynulý rok do tvých dobrých rukou a plni důvěry vykročili do nového roku...