24.1.2021

TEXT: Skutky 10, 34.35

Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

zamyšlení:

Vážení přítomní, minulou neděli jsme se zamýšleli nad jednou z nejvýznamnějších postav Nového zákona. Snad si vzpomenete na Petra. Nejprve rybáře, posléze učedníka Ježíše Krista. Mluvili jsme o tom, jak uzdravil Eneáše a v nedalekém městě vzkřísil Tabitu zvanou Dorkas. Dnešní příběh je delší, ale pokusím se jej připomenout celý s tím, že se v jeho závěru ještě zamyslíme nad tím, co si z něj můžeme vzít sami pro sebe.

1. Kornélius

V městě Cesarea, kousek od míst, kde jsme se s Petrem setkali naposled, žil důstojník císařského vojska Kornélius. Tomu národu, který si Hospodin vybral za svůj vlastní lid, aby na něm zjevil svoji moc a slávu, nyní vládnou pohané z Říma. Víra v Hospodina je jim cizí, ale nezakazují ji, nebrání lidem, aby konali své náboženské obřady. Jsou si vědomi toho, že kdyby tak učinili, lid by se jim mohl postavit a oni by se dostali do problémů. Toho chtěli být ušetřeni. Mezi těmi cizáky je Kornélius, který velel celé stovce mužů. Dozvídáme se o něm, že Tento voják s celou svojí rodinou uvěřil v jediného Boha. Podporoval chudé a pravidelně se modlíval (SNC). To je krásné svědectví. Kéž by takových lidí bylo víc, tedy těch, kteří se obrátí k Hospodinu a budou jednat v jeho jménu, budou pomáhat tam, kde to je potřeba.

Jednou v noci měl tento setník sen. Ukázal se mu Boží posel a vyzval ho, aby poslal do města Joppe pro Petra. O Petrovi Kornélius pravděpodobně nikdy neslyšel. To celé mu mohlo přijít naprosto zvláštní a nesmyslné. Nicméně ten prožitek byl natolik naléhavý, že na nic nečekal. Zavolal dva ze svých sluhů, vybavil je potřebnými informacemi a poslal je pro Petra.

2. Petr

Druhého dne, kdy už byli Kornéliovi služebníci na cestě, měl Petr zvláštní sen. Stalo se tak ve chvíli, kdy vyhladověl a čekal, až mu připraví jídlo. A právě v tom okamžiku viděl, jak se k němu z nebe snáší plachta, která obsahovala všechna možná zvířata. Možná si vybavíte, že židé rozlišovali živočichy na čisté a nečisté. Těch nečistých se nemohli ani dotknout, natož aby je jedli. Tak jim to přikazoval Mojžíšův zákon. Kdyby tak přesto učinili, stali by se i oni nečistými. A stihl by je za to Boží trest. Naopak ta zvířata čistá jíst mohli. V tom okamžiku, kdy uviděl onu plachtu, uslyšel tento Boží služebník hlas: "Petře, zabíjej a jez!" Jakoby mu Hospodin říkal: Tak dej si, najez se, ukoj svůj hlad. Petr se ale zděsil. Vždyť jsou to nečistá zvířata, jak bych se jich mohl jen dotknout, natož je jíst? To bych byl nečistý, zhřešil bych, provinil bych se, Bože, proti Tobě!

Petr to myslel dobře. Nechtěl přestoupit Zákon, nechtěl se postavit proti Bohu. Možná to vidění bral jako zkoušku své víry. Má odolat pokušení? Přece bylo by tak snadné na nic se neohlížet a nasytit své břicho. Ale hlas z nebe se ozval znovu. Naléhavě. Aby Petr nepochyboval, aby prohlédl, aby viděl to, co vidí Hospodin: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. A aby se tato slova vryla Petrovi do mysli hlouběji, ta výzva zazněla hned třikrát. Pak vidění pominulo, Petr si protřel oči a přemýšlel, co to všechno má vlastně znamenat.

3. Služebníci

Právě v té chvíli už stáli dole před domem Kornéliovi poslové. Za jiných okolností by s nimi Petr ani nemluvil.

Židé se s pohany nemohli stýkat. Byli pro ně nečistí, protože neznali Hospodina, protože přestupovali Boží Desatero a neřídili se Jeho Zákonem. Ten příběh je plný překvapení. Petr v té chvíli přijme znovu Boží poselství. Totiž v té chvíli k němu promluvil Duch svatý a řekl mu: "Ti muži, co tě hledají, jsou sice pohané, ale ty sejdi dolů a bez rozpaků se vyprav s nimi. Já jsem je k tobě poslal." Sejdi k nim dolů a nerozpakuj se těm mužům vyhovět. To já jsem je k tobě poslal. Snad si alespoň trošku dokážeme představit, jak byl Petr v tu chvíli zmaten. Nejprve vidění o čistých a nečistých pokrmech, a nyní s ním chtějí mluvit nečistí, bezbožní pohané a Bůh ho vybízí, aby se jich neštítil, nýbrž vykonal, co po něm budou žádat.

Postupně v něm však to Boží poselství nabývalo smyslu. Začal chápat. To vidění se netýkalo zvířat, nýbrž lidí. Bůh je Pánem i nad předpisy Zákona. A když se Hospodin rozhodl být milostivý i k pohanům, nesmí se jich Petr stranit. Vzal posly na noc k sobě a ráno se s nimi dle jejich prosby vypravil do Cesareje. Mezi tím Kornélius v dobré víře, že Petr jeho pozvání přijme, pozval do svého domu příbuzné a přátele a dychtivě čekal, co mu přinese, tedy s jakou zprávou jej navštíví.

4. Svědectví

Bylo to tenkrát zvláštní setkání. Pohan si pozval nejpřednějšího z Ježíšových učedníků, a vlastně nevěděl, proč jej zve. A Petr, poslušen jsa svého Mistra, se poprvé v životě ocitl v pohanském domě. A pak se už nestačil divit. Kornélius mu totiž začal vyprávět, jak jej navštívil Boží posel a vyzval jej, aby zavolal Petra. A dodal: Teď jsme se tu sešli a chceme slyšet všechno, co ti Pán uložil, abys nám pověděl. V té chvíli Petr pochopil. Bůh chce, aby v domě tohoto pohana zvěstoval evangelium. Tak to je. Toto Bůh zamýšlel. Aby i tito cizinci a okupanti mohli slyšet tu zvěst, která přináší nový život. A tak začal k těm dychtivě naslouchajícím přinášet tu zvěst, která může proměnit život každého člověka. "Nejprve Jan hlásal pokání a křtil. Potom Ježíše z Nazaretu vybavil Bůh zvláštní mocí a svatým Duchem. Všude, kam přišel, pomáhal a uzdravoval všechny, které sužoval ďábel. Bůh se k němu přiznával a my můžeme dosvědčit jeho činy v zemi Židů i v Jeruzalémě. A přesto ho tam popravili na kříži!

Bůh však Ježíše třetího dne vzkřísil a my jsme se s ním opět setkávali. Neukázal se všem lidem, ale jenom nám, které si vybral za svědky zmrtvýchvstání. Dokonce jsme s ním po jeho vzkříšení jedli a pili. Dostali jsme příkaz, abychom všem hlásali a dosvědčovali, že toho Ježíše Bůh ustanovil soudcem nad živými i mrtvými. Na něho se vztahují sliby, které vyřizovali proroci: každému, kdo v něho uvěří, odpustí Bůh hříchy." (Sk 10, 37b-43 SNC)

5. Důsledek

Petr ještě nedomluvil, když na přítomné účastníky sestoupil Duch svatý, jako tenkrátv Jeruzalémě na učedníky. Teď to byli tito pohané, kdo zakusili tento dar naplnění Božím Duchem. Petrovi průvodci, kteří byli židé obráceni ke Kristu, žasli, že dar Ducha svatého dostávají nyní i lidé pohanského původu. Vždyť je slyšeli, jak mluví zvláštními jazyky a chválí Boha. (Sk10, 45.46 SNC) Ano, nešlo jim to do hlavy, že i pohané mohou v Ježíši Kristu nalézt odpuštění a nový život.

Celé to shromáždění, tak jak nám jej Lukáš sděluje, vrcholí tím, že Petr pokřtil každého z těch zde přítomných ve jménu Ježíše Krista. Tak se prvotní církev rozrostla o nové církevní společenství v Cesazrei. Petr zde pobyl ještě několik dnů. On a ti, kteří mu byli blízcí a sem jej doprovázeli, mohli učinit novou zkušenost. Evangelium Ježíše Krista je opravdu pro každého člověka. Je jedno, jestli ten člověk pocházel z židovské nebo pohanské rodiny či tradice. Důležité je, aby měl touhu evangelium slyšet a Ježíše svým životem následovat.

Proto i ten křest. Ne jako nějaký magický úkol, anebo naplnění nějaké tradice. Nýbrž vyznání, že Ježíš Kristus smývá svou krví hříchy a z vody, která odplavuje veškerou špínu dotyčného člověka, k novému životu povstává nová bytost. K Boží slávě a chvále.

6. Co my s tím?

Bratři a sestry, každý biblický příběh, staro i novozákonní, nás nechce jen informovat o tom,

co se kdysi přihodilo zajímavého či pozoruhodného. Každý z nich nás chce inspirovat, vést k přemýšlení, samozřejmě k modlitbám. A za co bychom se mohli modlit? Třeba za to, abychom byli vnímaví, když k nám Pán Bůh mluví. Třeba jako k vám teď mluvím já, třeba prostřednictvím, kázání, Písma, nebo naprosto jinak. Boží možnosti jsou neomezení.

Jen na nás je, abychom ty Boží podněty vyhledávali a stáli o ně. Aby nezanikly uprostřed všech hlasů a událostí, kterých je tento svět plný.

Modleme se i za lidi z našeho okolí, našich rodin, našeho sboru. Aby pro ně zvěst evangelia důležitá, aby si ji pustili, až jak se říká "na tělo".

A také modleme se, abychom věrně, pokorně a laskavě konali to, k čemu nás Boží slovo vede.

Těch modlitebních podnětů je jistě mnoho. Udělejme si nad tímto kázáním chvíli ztišení i doma, jistě nás leccos zajímavého a podnětného napadne. Shrnutí:

  1. Kornélius 2. Petr 3. Služebníci 4. Svědectví 5. Důsledky 6. Co my s tím?

Příště si povíme, jakou mělo toto dění v Cezarei dohru.

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že jsi přišel pro všechny lidi a sám rozbíjíš hradby mezi nimi. Nedopusť, abychom svou pýchou a neláskou překáželi svobodné cestě tvého evangelia k lidským srdcím. Dej, abychom byli ochotni Tě slyšet, když nám chceš dát nové poznání a nový úkol. Zbavuj nás starých zvyklostí a předsudků. Veď nás tak, jako jsi tenkrát vedl Petra i Kornélia. Amen.

oznámení

- V neděli 31. ledna budou bohoslužby v Hodslavicích 9.15 hod. a v 10.00 pro Straník a presbytery. Během bohoslužeb v Hodslavicích probíhá také ve Staré škole Nedělní škola pro děti.

- V neděli 7. února budou bohoslužby v Mořkově v 8.00 a v Hodslavicích 9.15 hod. a v 10.00 hod.

- I tento týden budeme pokračovat ve večerních on-line večerech setkáních nad Božím slovem s názvem Týden modliteb za jednotu křesťanů. K těmto setkáním zvu každého z vás! Udělejte si, prosím, na chvíli čas a spolu s námi se zamyslete nad poselstvím, které i přes staletí k nám zní a chce nás v našich životech vést.

Schůzky probíhají v úterý, středu a čtvrtek, a to od 18.00 hod. K přihlášení potřebujete kód, který jsem vám, kteří máte maiI poslal již předminulý týden. Ale na vaše vyžádání vám jej rád pošlu znova!

Modlitba:

Pane Bože, je tolik míst, které ještě evangelium nezasáhlo. Je tolik lidí, kteří zvěst evangelia neslyšeli. Je tolik lidí, kteří nad smyslem evangelia nepřemýšleli a berou jej pouze jako nějakou tradici či pověst. Prosíme, ať my, kteří jsme poznali, že Ty Ježíši Kriste jsi Spasitelem světa, svým životem věrně dosvědčujeme Tvou lásku a zájem o každého člověka. Dej nám k tomu dostatek pokory a milosrdenství. Vždyť nikdo nejsme lepší než ten druhý. Každý z nás hřeší. Každý z nás se Ti vzdaluje. A přesto prosíme, Bože, odpusť nám! A přetvářej nás do podoby Tvých služebníků a služebnic, kteří pro Tebe nebudou ničeho litovat. Pomoz nám povýšit Tvé zájmy nad zájmy své. Tvé potřeby nad potřeby naše.

Do tvých rukou odevzdáváme celý náš svět. A prosíme, dej, ať se v něm najdou noví Kornéliové. Lidé, kteří zatouží po poznání Tvého majestátu. Prosíme za naši společnost, ať i v těchto dnech, ve kterých třeba vůbec nemáme zalíbení, nalezneme něco povzbudivého, motivujícího. Veď nás k tomu, že si víc budeme všímat potřebných a všelijak postižených potřebujících pomoc. Prosíme jeden za druhého. Ať Ti zůstáváme věrní. Prosíme za naše rodiny, ať se v nich za Tebe nestydíme, nýbrž žijeme společně s Tebou. Prosíme za náš sbor, ať jsme solí a světlem tomuto světu, ať víme, co máme dělat pro naše okolí, pro naše spoluobčany. Modlit se můžeme i každý sám: ... ... ...

Požehnání: Žijte tak, aby z vašich činů, slov i myšlenek byl oslaven Pán Ježíš Kristus a Jeho jméno po celém světě. Milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.