8.11.2020

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. (Matouš 5,9)

Milé sestry, milí bratři, je tu již čtvrtá neděle, kdy se nemůžeme shromažďovat v kostele. Naposled jsme se setkali 11. října, kdy jsme děkovali za úrodu a nejenom za ni. Neděle je i tak pořád dnem, kdy máme a můžeme děkovat. Za to, co Bůh ve své lásce pro člověka vykonal a koná. A tak si udělejme chviličku, ztišme se sami nebo s nejbližšími, a s modlitbou přemýšlejme nad slovy, která jsou vám tímto způsobem předkládána.

Dnes je 22. neděle po sv. Trojici, anebo jinak, za tři neděle je zde Advent!

Josef na svádění Potífarovy ženy odpověděl: Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! (1.Mojžíšova 39,9)

Modlitba

Děkuji ti, Ježíši Kriste, že nenecháváš člověka osamělého. Potkávám v různých situacích různé lidi. Kolikrát už mi pomohlo laskavé slovo, úsměv, drobná pomoc, jindy to byl dopis nebo telefonát.

Děkuji ti za všechna povzbuzení a za naději, kterou mi přinášejí ti nejbližší, přátelé, bratři a sestry ve víře, někdy i lidé, kteří o tom ani nevědí.

Všechny vztahy mezi lidmi ale nejsou harmonické. I v církvi někdy dojde k nedorozuměním. Prosím tě, Pane Ježíši, o tvou přítomnost a radu při všech mých setkáních s druhými. Kéž umím přinášet pokoj, radost, jindy zase zdravou výměnu názorů či laskavou kritiku. Dej, ať mohu být za všech okolností poslem naděje. Amen.

Skutky 9, 10 - 19 Bůh vidí dál než člověk

10 V Damašku žil věřící muž jménem Ananiáš. Tomu se zjevil Pán Ježíš a oslovil ho jménem. Ananiáš se zeptal: "Pane, co si přeješ?" 11 Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do Přímé ulice. Tam v Judově domě najdeš Saula, který pochází z Tarsu. 12 Při modlitbě tě uviděl, jak k němu jdeš, kladeš na něj ruce a on znovu dostává zrak. Zjevil jsem mu i tvoje jméno."

13 Ale Ananiáš namítl: "Pane, o tom muži kdekdo vypráví, jak mnoho zla způsobil mezi tvými věrnými v Jeruzalémě. 14 I sem prý přišel s pověřením předních kněží, aby pozatýkal všechny, kdo vyznávají tvoje jméno." 15 Pán mu však řekl: "Přesto jdi. Já jsem si ho vybral za svůj zvláštní nástroj, který bude šířit zvuk mého jména nejen mezi židy, ale i mezi pohany a donese ho až před panovníky. 16 A ukáži mu, že pro moje jméno hodně vytrpí."

17 Ananiáš šel a v určeném domě nalezl Saula. Položil na něj ruce a řekl: "Saule, bratře, posílá mě k tobě Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě k nám. Máš zase prohlédnout a být naplněn svatým Duchem." 18 A tu jako by se protrhla tma a Saul okamžitě prohlédl. Povstal a dal se pokřtít. 19 Potom se posilnil jídlem.

Zamyšlení:

Milí bratři, milé sestry, přátelé, i vy čtenáři byť třeba nahodilí. Společně dnes znovu vstupujeme do toho úžasné příběhu, který nám zaznamenal lékař Lukáš v knize Skutků apoštolských. Možná si vzpomenete, že jsme se minule zamýšleli nad Saulem. Tím mladým mužem, který se stal svědkem první křesťanské mučednické smrti, Štěpána, jednoho ze sedmi zvolených jáhnů (diakonů), tedy pomocníků apoštolů.

Hned po této události se z pozorovatele stal Saul velmi aktivním pronásledovatelem křesťanů. Pátral po nich, pronásledoval je, zatýkal. Dokonce si vyžádal pověřovací listiny, aby s tou sektou, hlásící se k Ježíši Kristus v Damašku, skoncoval. Jenomže dopadlo to jinak. Ještě než vstoupil do města, ozářilo ho prudké světlo, takže nic neviděl. Oslovil ho sám Vzkříšený s neodbytnou otázkou: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?

Ti, kteří jej doprovázeli, jej odvedli do Damašku. Tři dny trvala jeho slepota a celou tu dobu nic nejedl ani nepil. Jak to bylo dál? Tak o tom je to naše dnešní vyprávění.

1. Kdo to všechno řídí?

Mohlo by se zdát, že všechny ty současné události jsou proti křesťanům. Dařilo se jim po seslání

Ducha svatého. Každý den přicházeli další a další lidé, kteří se o zvěst evangelia zajímali. A mezi nimi každý den přibývali ti, kteří přijímali pověření ke službě evangeliu. A najednou je tomu jinak. Štěpán je pronásledován a nakonec ukamenován. Začíná pronásledování a pronásledování. Nikdo si není nikým jist. Co se to stalo? Proč se to zvrtlo? Kde se stala chyba? Nebo snad ta první církev zpychla, provinila se proti Pánu Bohu a začala si o sobě moc myslet, takže musel zákonitě přijít Boží spravedlivý trest?

Událost, ke které došlo před Damaškem, znovu dodává všem Kristovým vyznavačům důvěru, že ještě nic není ztraceno. Vždyť je to Ježíš, který toho sice vzdělaného, ale pyšného a Duchem svatým nedotčeného farizeje zastavuje. Ale pozor, netrestá jej. Nezavazuje jej žádnou přísahou, aby svého dosavadního poslání zanechal. A ještě to není všechno.

Damašek, starodávné obchodní a navíc ještě hlavní syrské město, s proslulou 2 km dlouhou Přímou ulicí, zdobenou krásným podloubím s korintskými sloupy je dodnes turistům ukazováno jako skvost. Tak sem nakonec dorazí Saul ne jako sebejistý mocí úřadů vyzbrojený pronásledovatel, nýbrž jako zaskočený, až zlomený muž, který v tu chvíli vůbec netuší, co s nim bude. Jeho dosavadní svět se zhroutil. Tím, kterého pronásledoval, byl dostižen a "zlomen".

A právě až se "dosahuje" Boží ruka. Ježíš tohoto svého nepřítele nezatracuje ani nesoudí. Poskytuje mu oproti všem lidským očekáváním novou příležitost. Za tím účelem si vyhlédne jednoho, nám dosud neznámého, svého následovníka, a pověří jej neočekávaným, nelehkým úkolem.

2. Muž, na nějž se zapomíná

Prošel jsem snad všechny nejrůznější Bible a překlady, abych zjistil, zda někteří z překladatelů tento oddíl věnují Ananiášovi. Ani jeden! Jakoby jeho úkol byla jen vedlejší role. A samozřejmě tu hlavní "hrál" Saul. Musím říct, že mě to mrzí.

Ananiáš žil svůj každodenní křesťanský život. Možná tak, jak jej žijeme my. Někdy s modlitbou, někdy s četbou Písma. Někdy ve shromáždění. Jindy uprostřed rodiny, shonu, starostí, zábavy. A najednou je tento muž ve své zbožnosti vyrušen. Samotným Kristem! Teď se má ukázat, na jakém základě stojí Ananiášova víra. Jestli je to pouhá teorie, nauka, dogmatika. Anebo bude ochoten pro svého Pána vykonat i něco navíc? Něco praktického? Něco, kdy není předem vůbec jasné, jestli ten úkol skončí úspěchem nebo naopak se vystaví zlobě a pronásledování.

Ano, pověst o Saulově nenávisti křesťanů pronikla až sem, do 300 km vzdáleného Damašku. A nyní má on, Ananiáš, jít za tímto mužem, kdy jen při vyslovení jeho jména se mnohým podlamují kolena. Proto se nedivme jeho námitkám: Pane, za tímto mužem mám jít? Právě za tímto? Nespletl ses? Vždyť je to ten, který se posmívá Tvému svatému jménu a všechny, kteří Ti věrně slouží, zatýká a odvádí do vězení.

3. Co tím Ježíš sleduje

Je zajímavé sledovat, jak Ananiáš s Ježíšem polemizuje. Klasická výmluva člověka, který má strach, či přinejmenším obavy, jak dopadne úkol, kterým byl právě Nejvyšším pověřen. Ani se mu nedivíme, že se do jeho splnění nehrne. Ostatně, většinou jsme dnes křesťany pohodlnými, lhostejnými, nechceme se pálit, narazit, setkat se s nesouhlasem, a už vůbec ne nenávistí, zlobou či odporem. Nebo se pletu? Rád bych se mýlil! Jo, je to tak, kdo nic nedělá, ten nenarazí, ten nemůže nic zkazit. Ale zároveň takový nic pozitivního nevypůsobí, jeho víra zůstane v rovině teorie, nikoli praxe. Je to pak víra? Je to pak spolehnutí na Boží moc, Boží vedení?

Ježíšův záměr se Saulem nás překvapí. Jakže to říká Ananiášovi? Já jsem si ho vybral za svůj zvláštní nástroj, který bude šířit zvuk mého jména nejen mezi židy, ale i mezi pohany a donese ho až před panovníky. A ukáži mu, že pro moje jméno hodně vytrpí.

Dvě skutečnosti z této Ježíšovy výpovědi vyniknou.

 • Ježíš to se Saulem myslí vážně. Nechce jej jen potrestat, vyškolit. Přeje si, aby se tento horlivý žid,

který si myslel, že slouží Hospodinu, stal křesťanem a služebníkem Kristova evangelia. Mezi židy i pohany, dokonce i před panovníky. A co ho za to čeká? Pro svou víru v Ježíše, kvůli svému poslání si hodně vytrpí.

 • Ano, ty, Ananiáši, sloužíš mně. Ale tvé utrpení se Saulovu nemůže v ničem rovnat. A vůbec, ty snad

nějakým utrpením procházíš? Máš se jako v bavlnce. Vždyť já po tobě zase tolik nechci. Nemusíš chodit mezi Židy ani pohany, jen zajdi za Saulem a vykonej, co jsem ti přikázal. A zbytek zařídím sám.

4. Rozuzlení

I rozuzlené celého dnešního biblického oddílu má dvě roviny. Předně je to Ananiáš, kdo nás zajímá a

koho přehlednout nemáme. Přestože se mu úkol, který od Ježíše přijal, zpočátku nezamlouval, následně vykonal všechno, čím byl pověřen. Vyhledal Saula. Tak ve skutečnosti zavdal příčinu, aby byl zatčen a odveden do vězení. Ale nic takového se tu nepíše. Ani nejsou zmiňováni Saulovi společníci, kteří jej slepého dovedli a ubytovali v Damašku.

Ananiáš se přiznal ke své víře v Ježíše a navíc vyznal, že právě Ježíš jej k Saulovi poslal. A aby nepochyboval, sdělil mu i to, že jej posílá Ježíš, ten, který se mu zjevil na cestě do Damašku. Tak o tomto zážitku oslepený a vnitřně zasažený Saul určitě nikde nemluvil. Je jasné, že Ananiáš má informaci přímo z nejvyšších míst. Kde jinde by k ní taky přišel? Tak to je pro tohoto farizeje další doklad toho, že to všechno, co se s ním děje, není náhoda, že to není jen tak, nýbrž že za tím vším stojí Ten, jehož existenci popíral a o jehož moci neměl vůbec žádné tušení.

A příběh vrcholí. Saul při těch Ananiášových slovech prohlédne. Fyzicky i duchovně. Znovu po třech dnech vidí, jeho zrak je opět v pořádku. A jak si počíná? Jak jej to všechno zasáhlo, změnilo? O tom nám Lukáš podává jasné svědectví. Povstal a dal se pokřtít. Ano, tak jej ten třídenní prožitek zasáhl, že diametrálně změnil svůj život. Z pronásledovatele se stává vyznavač. Nyní už vidí. Vnímá Ježíšovu moc, lásku a oběť. Jen je pro nás asi těžko pochopitelné, jak se mohl za ty tři dny v temnotě tak změnit. Je zřejmé, že to zůstane tajemstvím. Nevíme, o čem Saul přemýšlel, ani třeba to, zda k němu Ježíš ještě nějak nepromluvil.

Důležitý je důsledek. Změnil svůj život. Dal se pokřtít. Tím vyznal svou víru ve Spasitele Ježíše Krista, který zemřel i za něj, Saula. A po křtu? Jde a konečně se nají. Aby měl energii a sílu do další životní etapy. Sotva v tu chvíli tuší, co jej čeká, jaké bude jeho další poslání. Tentokrát jej však povede Duch Boží a nikoli zášť.

5. Co my s tím?

Ten příběh můžeme, jako i mnohé jiné, uchopit z několika pohledů. Třeba jej můžeme vzít jako kus pozoruhodné historie. Jak o Svatodušních svátcích uvěřilo a nechalo se pokřtít 3000 lidí, jako se později nechal od Filipa pokřtít černý etiopský kleštěnec, tak nyní se vnitřní proměna děje se Saulem, který si velmi brzy i ve své mladosti získal pověst horlivého farizeje a služebníka Hospodinova. A přesto se mýlil. Zástupy, černoch i farizej, jsou dokladem toho, že Boží láska má zájem o každého, žádnému nestraní, žádnému se nevyhýbá. A to je úžasné!

Takže, ano, je to kus historie, ale zároveň je to svědectví o tom, že i ten nejzatvrzelejší člověk může být Boží moci proměněn. Saul poznává svůj omyl. A pak už nezaváhá. Stává se někým docela jiným.

A také je ten příběh dokladem toho, že Pán Bůh si může pro naplnění svých plánů použít do té doby třeba docela neznámého člověka, obyčejného křesťana, který, aniž si to třeba uvědomuje a my s ním, sehrál důležitou roli v šíření evangelia tímto světem.

To obojí je pro nás povzbuzením. To obojí je pro nás také motivací, abychom nezapomínali na modlitby, když se nám zdá, že něco, někdo "nefunguje" tak, aby byl z jeho života Kristus oslaven. To obé je pro nás povzbuzením, že i my, ač třeba nejsme ničím extra výjimeční, můžeme sehrát důležitou roli v Božím plánu spásy.

Kus života máme ještě před sebou. A tak s hlavou vztyčenou hleďme na Krista, Jemu důvěřujme, na Něj spoléhejme. A příští neděli se dozvíme, jak to bylo se Saulem dál. Jako i jeho život plynul, tak plyne i náš. Kéž bychom nebloudili a nehonili se za nějakým mámením, nýbrž viděli před sebou vždy Krista, který nám chce být příkladem a vzorem naprosto v každé naší životní situaci. Takže: Kéž se nám daří brát Jeho slovo a zaslíbení vážně! Amen.

Modlitba:

Pane Bože, Ty víš, jak je to s naší vírou a důvěrou Tobě. Znáš naše silné i slabé stránky. Prosíme, abys to vše použil ke svému užitku, k oslavě svého jména.

Nevíme, co je před námi, co nás čeká dnes, ani v nadcházejícím týdnu. Prosíme, pomoz nám důvěřovat, že jsi s námi, že nás neopustíš, že nás budeš inspirovat. Kéž bychom tedy byli na Tvé pokyny vnímaví a nebránili se, když nás k něčemu vedeš, směruješ.

Prosíme za náš sbor, v tuto chvíli tak rozptýlený. Spojuj nás přesto všechno s vědomím, že v jednotě je naše síla. Že jeden i druhý jsme od Tebe přijali nejenom zodpovědnost za tento svět, nýbrž i různé schopnosti, abychom své poslání naplňovali.

Prosíme za naše rodiny, také všelijak rozptýlené. Prosíme za lidi staré, kteří musí žít v izolaci, za lidi v nejrůznějších domovech, v karanténě, v nemocnici,...

Prosíme za všechny, kdo v tento čas nasazují své síly i schopnosti, aby se naše společnost vypořádala se všemi úskalími a nástrahami, která přináší covid, s nímž si zatím nevíme rady.

Do Tvých rukou a do Tvé péče vkládáme všechny, na kterých nám záleží, všechny Ty, kdo Ti věrně slouží, všechny, bez kterých by náš život nebyl myslitelný.

Připojujeme se ke Tvé církvi, která se po celém světě modlí slovy našeho Pána Ježíše Krista, a voláme:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

oznámení

Milé sestry, milí bratři, přátelé, přijměte několik nápadů pro inspiraci v čase, kdy se nesmí konat řada obvyklých setkání.

 1. K poslechu: Naše evangelická církev také zpřístupnila velké množství zajímavých nahrávek (kázání, přednášek, písní, skladeb...). Podívejte se zde: https://soundcloud.com/ecirkev/sets
 2. Nedělní bohoslužby: Na webových stránkách naší církve naleznete také přehled dostupných on-line vysílaných evangelických bohoslužeb). Podívejte se zde: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm
 3. Církev doma: Mnoho nejrůznějších tipů pro dospělé, děti i mládež naleznete zde: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
 4. Sborové sbírky: Vzhledem k tomu, že se minimálně 14 dní nemohou konat nedělní ani jiná shromáždění, můžete na sborové potřeby přispět převodem na sborový účet:
  176 570 4389/ 0800 s variabilním symbolem 100. Děkujeme těm, kdo přispěli!
 5. Podpora sboru: Dění ve sboru můžete podporovat samozřejmě modlitbami, svým osobním nasazením (což v této době moc nejde), i finančně. Pro inspirace se podívejte zde: https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/ Pokud to považujete za možné, budeme rádi, když náš sbor budete podporovat bezhotovostním trvalým příkazem.
 6. Osobní rozhovor či e-mailová korespondence: V případě zájmu či potřeby, se můžete s důvěrou obrátit na br. faráře:
  mobil: 777 804 340; e-mail: hodslavice@evangnet.cz
  nebo sestru kurátorku:
  mobil: 731 845 311; e-mail: libuse.palacka@centrum.cz

> Děkuji touto cestou všem brigádníkům, kteří se v sobotu přičinili o to, že už nám nebude zatékat pod Starou školu.

> V průběhu nouzového stavu jsou každou neděli vysílány bohoslužby na ČT2 v 10.00 hod.

> Dnes (8. 11. 2020) na televizi NOE v 15.00 hod. ekumenické nešpory z Bílé hory

> Ve středu v 18.00 hod. se spojíme v modlitbách pomocí svých počítačů při tzv. on line setkání. Informace budou zaslány mailem všem zájemcům. Tzn. zájemci, napište si o ně!

→ slovo na závěr: - Žalm 90, 13-17 SNC

Vrať se k nám zase, Pane Bože, odvrať svůj hněv, nešetři soucitem.

Hned zrána dej nám poznat svoji milost, budeme tě potom chválit celý den!

Za každý den a rok našeho utrpení dopřej nám zase radost, veselí,

aby se, Pane, stopa tvého díla do nás i našich dětí viditelně vryla.

Bože, tvoje vlídnost ať zůstává s námi a naše dílo ať tě po zásluze chválí.

Nechť vás pán bůh posiluje a dává vám moudrost, jak v tomto zvláštním období žít! Pokoj Boží nechť zůstává se všemi námi! Amen.