VELIKONOČNÍ DOPIS

Evangelický Hlasatel - 27. listopadu 2022- vánoční číslo (56)

VÁNOČNÍ ÚŽAS

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.

Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Lukáš 2,1-14

Milé sestry, milí bratři, Vánoce, to je jedno velké tajemství. Tajemství velké Boží lásky, která je věrná, která má i pro největšího hříšníka naději. Neuvěřitelné, jak je Boží láska vytrvalá po tom všem, co s lidským pokolením zakusila!

Tajemství Vánoc ovšem můžeme porozumět jenom tehdy, zůstaneme-li před jeho poselstvím v údivu. Právě údiv a postoj dítěte jsou nezbytnými prostředky k tomu, abychom mohli plně přijmout radostnou zvěst této svaté noci.

Důvod této radosti je prostý: zrození dítěte, spasitele celého světa. Tato událost vlévá novou naději všem lidem, kteří touží po pokoji, spravedlnosti a spáse. To není žádná samozřejmost, na kterou by měl snad člověk právo. Kdepak. Událost Vánoc je něco navíc, co Bůh člověku dává jako nezasloužený dar milosti. Proto je na místě údiv. Překvapení: Bože, po tom všem, jak se k Tobě chovám, jak žiju, Ty se mnou stále počítáš, máš pro mne naději.

To právě narozené dítě nepochází z bohaté mocné a vlivné rodiny. Je znamením bezbrannosti, chudoby, slabosti a pokory. Boží Syn přivlastňuje to, co svět jednoznačně odmítá.

Tak se Ježíšovým příchodem naprosto zhroutily falešné lidské jistoty. Vždyť Bůh si nevyvolil silné, moudré a mocné tohoto světa, ale slabé, malé, bezvýznamné: vyvolil si "dítě položené v jeslích" (Lk 2,7.12.16; srov. 1 Kor 1,27; Mt 11,26) - chudé a odmítnuté nemluvně, vyhnané na okraj společnosti.

Právě na základě této chudoby se otevírá svět Ducha svatého, kdežto my se zmítáme v neustálém duchovním boji, protože bychom rádi následovali princip síly, moci a násilí. Betlémské dítě nám říká, že zázrak vánočního pokoje nastane pouze tam, kde lidé přijmou dary, které nám přináší Ježíš.

V tomto světle můžeme pochopit, že tato noc není pouze připomínkou

něčeho minulého, ale aktuální událostí, která může i dnes člověka inspirovat a proměňovat.
"Dítě se nám narodilo, syn je nám dán" (Iz 9,5). Tato zvěst, tato dobrá zpráva zní i v tento adventní čas. Máme různé problémy, starosti, těžkosti, obavy i úzkosti. Dejme se proto povzbudit touto zprávou. Vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, přišel do tohoto světa dát novou naději. Naději lásky a milosrdenství, naději věčného života.

K této víře a k tomuto životu jsme všichni zváni! Haleluja!

KOSTEL

Jsou to již tři roky, co jme dokončili generální rekonstrukci interiéru našeho kostela. Ve vnitřních prostorech byly vyřešeny problémy se zvýšenou vlhkostí, s červotočem i problematickou elektroinstalací. Aktualizace podoby interiéru, vznik multifunkčního zázemí a řešení mnoha dílčích detailů přispělo k účelnému využití kulturní památky pro sborový život i pro kulturní život v obci.

Tato rekonstrukce byla mimo jiné vyznamenána cenou Grand Prix obce architektů. V knize "Možnosti vesnice" o proměnách současného venkova je kapitola věnovaná právě našemu Hodslavskému kostelu. Kniha zásadně motivovala vedení naší obce k přemýšlení o smyslu a možnostech současné architektury.
K úspěšné a oceňované rekonstrukci jste přispěli právě Vy, sestry a bratři! Jak při brigádách, tak zejména finančními prostředky formou příspěvků a darů. Bez této pomoci a Vašich modliteb by kostel jen tak opraven nebyl.
V novém roce 2023 je třeba zahájit exteriérovou etapu rekonstrukce kostela. Ta spočívá v odvlhčení zdiva s návazností na již provedené práce v interiéru tak, aby opatření řádně fungovala. Budou upraveny omítky, opraveny trhliny, kamenné prvky, okna a další. Před vstupem do kostela vznikne důstojný veřejný prostor s lavičkami, stojany na kola, osvětlením, novou zelení a informačními prvky. Na akci máme platné stavební povolení a je třeba ji zrealizovat.

Obracíme se na Vás znovu se žádostí o pomoc. Výše investice je rozpočtem stanovena na 6 mil. korun bez DPH. Žádáme o granty a dotace, máme vyřízenu bezúročnou půjčku od Jeronýmovy jednoty. Ale víme, že to nezvládneme bez Vaší dobrovolné štědrosti.

Budeme vděčni, když se připojíte svým darem i tentokrát. Přispívat můžete bankovním převodem na transparentní účet: 5078229369/0800, hotově pokladníkům sboru nebo pomocí QR kódu. Stačí naskenovat a vepsat částku.

Za všechny Vaše dary ale i modlitby Vám ze srdce děkujeme.

NA SKLENIČKU - NA ZAHŘÁTÍ

Milé sestry, milí bratři, přátelé, sousedé... 26.12. slavím kulaté narozeniny. Tímto vás všechny, kdo čtete tyto řádky, zvu na punč, který se bude podávat u ohně za Starou školou cca mezi 15.00 - 18.00 hodinou. Těším se, že se zastavíte, i kdyby to bylo jen na chvilku. Lubomír Červenka

alianční týden modliteb

Je společný týden všech křesťanů, tedy jedná se o ekumenickou záležitost, kdy jsou všichni křesťané vyzýváni ke společným modlitbám. V roce 2023 se tato setkání budou konat v termínu 8.- 15. ledna. O čase a místu vás budeme včas informovat. Jejich tématem bude Dobrý pastýř a text, které vycházejí ze známého Žalmu 23. Jeho znění zde připojujeme podle překladu Slovo na cestu.

Když Bůh je můj pastýř, co by mi mohlo chybět?

Pase mne na zelených pastvinách, vodí mne k poklidným vodám.

Být s ním je pro mne osvěžení i záruka, že nesejdu z cesty.

I kdybych musel jít údolím smrti, budeš mi, Bože, nablízku, čeho

bych se bál? Tvůj prut i hůl jsou mým potěšením.

Před tváří nepřátel ty stůl mi prostíráš, mou hlavu korunuješ ctí, má

číše přetéká tvým požehnáním.

Navíc tvá laskavost a tvoje slitování zůstanou se mnou do

posledního dechu a potom budu žít navěky ve tvém domě.

Přejeme vám všem, aby vás tato slova provázela v končícím roce i v tom novém. Nechť jsou nám povzbuzením, že Pán Bůh o nás ví a počítá s námi!

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam.