Co vyznáváme.

Zde jsou uvedeny texty, které jsou základní křesťanskou výbavou.

Desatero

(2. Mojžíšova 20, 2- 17;
5. Mojžíšova 5, 6- 21)

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh:

  1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne!

  2. Neučiníš si žádné spodobnění Boha.

  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha! Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

  4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý!

  5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh!

  6. Nezabiješ!

  7. Nesesmilníš!

  8. Nepokradeš!

  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví!

  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, ani po ženě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu!

Modlitba Páně

(Matouš 6, 9 - 15; Lukáš 11, 1 - 5)

Otče náš,
který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva
na věky.
Amen.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení
a život věčný.
Amen.