29. 3. 2020

Pokoj vám všem!

Milé sestry, milí bratři, pomalu si zvykáme, že se nemůžeme účastnit společných bohoslužeb v kostele. Doufám, že nám začínají chybět, pokud se tak již nestalo dávno...Různé sbory a kazatelé se předhánějí v tom, aby mohli evangelium zprostředkovat tzv. on-line nebo ze záznamu na facebooku či you tube. Volím tuto cestu, protože namnožené kázání, si můžete vzít do ruky kamkoli, a můžete je samozřejmě kdykoli komukoli předat. Takto můžete mít kdokoli slova evangelia před očima a kdykoli se k nim vracet.

I tak je to dnes pro nás nadále zvláštní stav. Již třetí neděli = Den Páně - slavíme a Boží dílo si připomínáme každý sám či se svými nejbližšími doma. Dnešní neděle je 5. postní s názvem Judica - Suď mě ó Bože, tj. Bože, sjednej mi právo. Ž 43, 1

Připomeňme si v úvodu Ježíšova slova, kterými nám připomíná, jaký byl Jeho úkol mezi námi zde na zemi: Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouše 20, 28).

modlitba

Pane Bože, je stále čas nouze. Jsme omezeni v činnostech, které jsme jindy naprosto samozřejmě vykonávali, jsme omezeni v tom, co bychom rádi. Nemůžeme mezi své bližní, nemůžeme do společnosti, za kulturou, za sportem a dokonce ani do kostela. Je to pro nás zvláštní stav, na který si možná začínáme zvykat. Víc než kdy jindy jsme s lidmi, s nimiž sdílíme domácnost. Prosíme, pomoz nám, upevňovat vzájemné vztahy, přijímat toto nejužší společenství jako Tvůj dar, jako něco, co není samozřejmé.

Máme také víc času, abychom se věnovali budování svého vlastního charakteru. Nedovol, abychom sklouzli k povrchní konzumaci toho, co nám nabízí televize od rána do večera. Dávej nám do rukou knihy, které nás mohou motivovat a vést našim životem. Pomoz nám také udělat si prostor na to, abychom přemýšleli o svém vztahu k Tobě. Čím je pro nás důležitý, co bychom měli změnit, oč bychom jej mohli rozšířit.

Díky, Pane Bože, že o nás víš na všech našich místech! Připomínej se nám! Svým svatým Duchem nás ponoukej k přemýšlení a hledání odpovědi na otázky typu: proč zde na světě jsme, k čemu jsi nás povolal, a k čemu nás všechny zveš? Požehnej nám, prosíme, dnešní slavností den! Ať je vskutku oslavou Tvého svatého jména! Amen.

Židům 13, 8-14 Slovo na cestu

Ježíš Kristus je týž včera, dnes i na věky. Nenechte se proto strhávat různými cizími naukami. Svou duchovní sílu čerpáme pouze jako dar od Boha. Nezískáme ji tím, že budeme dodržovat určité předpisy o požívání potravy. Pouhým dodržováním takových předpisů nikdo nic nezíská.

Máme nový způsob služby Bohu, na kterém nemají podíl ti, kteří lpí na původních izraelských obřadech. Ve staré obětní praxi je však i pro nás něco poučného. Těla zvířat obětovaných za hřích, jejichž krev vnášel velekněz do svatyně, byla spalována za městem. To je předobraz Ježíše, který trpěl za branami Jeruzaléma. Vykročme tedy za ním, opusťme náš starý způsob života a nebojme se pro něho snášet potupu. Vezměme na sebe jeho potupu. Vždyť zde na zemi přece nemáme trvalý domov, ale naším cílem je město, které jistě přijde.

Milý čtenáři, milá čtenářko, pojďme a společně, jak jen to je možné, se ptejme, co tato slova Písma chtějí sdělit, k čemu chtějí dovést, nasměrovat právě mně, právě Tebe. Připraveni?

To první, co nás musí přímo praštit do očí, je apoštolovo konstatování. Ježíš Kristus je týž včera, dnes i na věky! Je tedy jedno, jestli se nacházíme v Izraeli 1. století našeho letopočtu, nebo na počátku 21. století v Hodslavicích, Hostašovicích, Mořkově, Životicích, Straníku, či v Praze, na Ukrajině, v Číně případně Itálii.Na místě a dokonce ani době, tj. letopočtu a hodinách, jejichž čas se neustále mění, Ježíš není vůbec závislý! Je stále týž! Nemění se! Mění se svět kolem nás, technické možnosti, počasí, vlády, i epidemie, a stále platí, že Ježíš Kristus je týž včera, dnes i na věky!

Co to pro Tebe, člověče, znamená? No přece, že Ježíšova láska k nám lidem se nemění. Stále Mu na nás záleží. Stále podniká kroky k tomu, aby nás přivedl k rozpoznání dobra a zla, aby nás zapojil do služby evangelia a dovedl nás do svého věčného Božího království.

Přečtěme si to, prosím, ještě jednou! Pán Ježíš nás nevede jenom k tomu, abychom o Něm měli tu správnou informaci, tedy o tom, kdo je, kde se vzal, co v tomto světě vykonal. Vede nás k tomu, abychom ve svém životě stavili na správných základech. Aby to naše vědění o Kristu a Bohu se stalo základem, na kterém budeme stavět své zájmy i nejrůznější aktivity. Tj. své životní priority, všechny své vztahy, své tužby i veškeré své snažení.

Můžeme přečíst mnoho učených a moudrých knih. Absolvovat různá vzdělavatelná setkání a kurzy, můžeme naplňovat předpisy, které prý snad vycházejí z praxe církve, můžeme přinášet oběti, nejíst maso, postit se, a já nevím, co všechno ještě. Ale nic z toho nám nepřinese záchranu pro život věčný, osvobození od hříchu, pokud se nepokoříme před Kristem a pokorně mu neodevzdáme celý svůj život sakumprásk. Je jedno, jestli žijeme v blahobytu, nebo je krize politická či hospodářská, pandemie, nebo jsme v úzkých a nevíme z které do které...

Ježíš Kristus je týž včera, dnes i na věky! To je, milí přátelé, základ pro veškeré naše uvažování, naši činnost i případný odpočinek. Na tomto konstatování se nic nemění. Můžeme se o něj opřít. Je to jediná jistota, kterou ve svém životě máme. I kdyby se celý svět změnil, i kdyby přišly nejrůznější otřesy a katastrofy, tak tato výpověď chce být naší jistotou v každé době, v každém čase.

To druhé, jestli tato výše několikrát citovaná slova přijmeme, jestli jim budeme věřit a na ně spoléhat, nutně také potřebujeme vědět, jaký že ten Kristus vlastně je. Tzn. jak žil, co učil, k čemu vysílal a zmocňoval své následovníky. Protože jeho pozemská mise měla svůj hluboký smysl a cíl, ke kterému směřuje. Apoštol Pavel to ve svém 1. listu Timoteovi (2, 4-5) vyjádřil takto: Bůh chce, aby byl každý člověk zachráněn a poznal úplnou pravdu, totiž, že existuje jediný Bůh a že Ježíš Kristus je jediný, který nás k Bohu může přivést.

Pokud nám to ještě nedochází: toto je zvěst evangelia, ta dobrá zpráva, kterou máme žít, tj. naplňovat ve svém životě. To zároveň znamená, že jsme zváni k tomu, abychom měli podíl na jejím šíření v tomto světě. Přitom nestačí, abychom ji například vyhlásili v místním rozhlase, ten mnohdy ani neposloucháme. Nestačí ji zveřejnit ve sdělovacích prostředcích, kterým většinou nedůvěřujeme. Nestačí ji zveřejnit na internetu, protože tam dnes může zveřejnit kdokoli cokoli.

Takže co s tou zvěstí evangelia? Když už chceme, aby o ní lidé přemýšleli, aby se k nim vůbec dostala? Jak to zařídit?

Apoštol píše: Máme nový způsob služby Bohu. Jak už bylo naznačeno, nestaneme se služebníky evangelia tím, že budeme dodržovat různé křesťanské zvyky a tradice. Je nutno se ptát: Co je to vlastně ten - nový způsob služby Bohu? Někdo by mohl říct, no to je třeba televize, která přináší přímý přenos z Vatikánu (např. v pátek), nebo bohoslužby (teď v nouzovém stavu každou neděli na ČT2), a také je to využívání internetu (každý den na něm nalezneme kratičké biblické úvahy, apod. ).

Jistě, toto všechno může pomoci k přijetí evangelia, k upevnění víry. Apoštol však píše o něčem jiném: Vykročme tedy za ním, opusťme náš starý způsob života a nebojme se pro něho snášet potupu. Tato jeho slova se odvážím parafrázovat takto: Pojďme za Ježíšem! Začněme mu důvěřovat. Nenechme se ovládat sobectvím, strachem, touhou po moci, ani tím, co si asi o nás myslí lidé kolem. Vykročme za Kristem! Žijme podle jeho příkladu! A netrpme se tím, že se nám někdo bude smát. Následujme Jej! Důvěřujme Mu!

Milí přátelé, to je ten nový způsob služby Bohu! Uvědomit si, že evangelium Ježíše Krista se může tímto světem šířit a zakořeňovat v srdcích lidí prostřednictví naší služby jim. Není to tedy spoléhání na něco, někoho jiného. Je to úkol každého, kdo v Kristu složil své doufání. Nová služba souvisí s tím, že si uvědomíme, že jsme jedinými, kdo může druhému člověku vydat svědectví o Boží lásce. Když to neuděláme my, já, Ty, tak kdo?

I mne i Tebe Pán Bůh do této služby volá! Vyzývá nás k ní. Ostatně je to naše povinnost! Nebo si myslíte, že nám Bůh daruje tolik dobrý darů a nic od nás nebude vyžadovat? To by přece ani nebylo slušné, kdybychom takto nevděčně k Ježíšově oběti přistupovali.

A tak se nebojme vydávat svědectví o Boží lásce, o Kristově oběti. Celým svým životem dosvědčujme, že následujeme příklad Spasitele světa. I tato doba je k tomu vhodná! Můžeme zavolat tomu, koho jsme již dlouho neviděli...Můžeme zatelefonovat tomu, kdo to dle našeho mínění ve svém životě nemá snadné...Můžeme se modlit, můžeme psát maily, můžeme přes branku na vycházce prohodit povzbudivá slova se svým sousedem, se svou známou...

Můžeme mnohé... Je jen na nás, jak využijeme příležitostí, které máme! Nestyďme se za Kristovo evangelium! Dosvědčujeme je celým svým životem!

Přeji vám všem požehnaný den Páně!

Marek 10, 43b-45 Slovo na cestu

Kdo z vás chce být velký, ať všem pokorně slouží. A kdo z vás chce být na předním místě, ať je pomocníkem všech. Vždyť já - Syn člověka - jsem nepřišel na svět proto, aby mi ostatní sloužili, ale abych já sloužil jim a abych položil život pro záchranu mnoha lidí.

přímluvná modlitba

Pane Bože, prosíme Tě, smiluj se nad námi. Vyznáváme, že jsme jako křesťané zpohodlněli. Domníváme se, že lidé se k Tobě pohrnou, že budou mít touhu přijít do kostela, číst Bibli a modlit se. Jenomže doba se změnila. Ani naše rodiny nejsou ve víře a v názorech jednotné. Vždycky netaháme společně za stejný konec lana.

Probuď nás a posilni, aby nám o Tvou věc šlo. Abychom měli odvahu se pro evangelium nasadit. Doma, i všude jinde.

Prosíme, dej nám tu touhu, spatřit zástupy, které Tě následují, přicházejí v neděli do kostela a do posledního místečka jej zaplní. Ukazuj nám, že bez našeho přesvědčivého způsobu života to nepůjde. Proto prosíme, dej nám odvahu i moudrost, k Tobě se hlásit, Tebe dosvědčovat, a pro Tvé evangelium se nasazovat. Ukaž každému jak.

Díky, Pane Bože, že o nás i v tento čas víš. Požehnej a ochraňuj ty, kdo jsou v první linii, kdo pečují o nemocné a nakažené, kdo hledají východiska z té situace, v níž jsme se jako všichni ocitli.

Díky, že máme čas přemýšlet o Tobě. Díky, že nám v tom nikdo nebrání.

Vše ostatní, co se nám nepodařilo vyjádřit slovy a na co jsme třeba i zapomněli, vkládáme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus:

MODLITBA PÁNĚ:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

oznámení

  • Bohoslužby, ani žádná jiná shromáždění se do odvolání nouzového stavu nekonají.
  • Na internetu lze sledovat on-line vysílání a videozáznamy bohoslužeb naší církve zde: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6622-Online-vysilani-evangelickych-bohosluzeb/index.htm
  • pravidelné denní biblické zamyšlení (i písně) naleznete zde: https://soundcloud.com/user-41012488
  • Česká televize se nově chystá přenášet bohoslužby každou neděli od 10.00 na ČT2, budou se při nich střídat církve včetně ČCE, sledujte program ČT. K tomuto tématu informace zde: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6623-Bohosluzby-v-mediich/index.htm
  • bratr farář je připraven s vámi hovořit na telefonu (777 804 340) i na mailu

2. Korintským 1,3-4 Slovo na cestu

Jak nevýslovně dobrý je náš Bůh. V něm, Otci našeho Pána Ježíše Krista, máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a posily pro naše zkoušky a utrpení, takže i jiné pak můžeme těšit a posilovat, když je to zapotřebí.

Kéž vám, Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Pán, dá svůj pokoj, lásku a víru, kéž dá svou milost všem, kdo Ježíše Krista z celého srdce milují.

Amen.