17.11.2019 oznámení

  • Milé sestry, milí bratři, události z listopadu a prosince 1989

byly v dějinách naší země přelomové. Vracíme se k nim s vděčností i s otázkami. Hledáme souvislosti a tušíme, že nám mohou pomoci lépe porozumět našemu dnešku.

Povzbuzujeme vás k setkáním, osobním vzpomínkám a rozhovorům, zvláště mezigeneračním, v rodinách, ve sboru, mezi

sousedy a přáteli. Letošní jubilejní 17. listopad vychází na neděli, a je tak zvláštní příležitostí k takovýmto setkáním.

Naše církev se k době totality vyjádřila ústy svého synodu

v roce 1990 kajícně: "Jen v hlubokém zpytování svých provinění a dluhů pod Kristovým křížem a přijetím drahé milosti můžeme najít k sobě cestu a setkat se s ostatními lidmi v naší zemi."

Symbolicky proběhly nové volby poslanců na konventy a na synod. V roce 2006 byla synodem ustavena komise pro cestu církve 1945 - 1989, která vydala celou řadu dokumentů a historických studií. Nicméně nás důkladná reflexe ještě čeká.

Je otázkou, zda tlak či pouhé přání ze stran y totalitní moci nedeformoval naše zvěstování. Jak jsme evangelium interpretovali? Jaké motivy, jaké momenty víry jsme rozvíjeli? A jaké naopak nechávali stranou nebo zamlčovali? A jako i docela současnou si můžeme položit otázku: vyhýbáme-li se nároku Kristovy pravdy, jak můžeme zakusit skutečnou svobodu a radost z evangelia? A jestliže se vzdáme svobody z evangelia, co vlastně můžeme našim bližním, společnosti a světu dát?

Naše církev své členy a jejich činy za totality nesoudí. To však

neznamená, že by nám různé a odlišné postoje z té doby měly být lhostejné. Neboť některé postoje přímo poškozovaly bližní a byly rouháním vůči Bohu, jiné pomáhaly, povzbuzovaly k pravdě a spravedlnosti a byly dobrým svědectvím. Vzhledem k naší dnešní a budoucí cestě je užitečné umět tyto rozdíly a jejich dopad na lidskou duši a na život církevního společenství vidět, popsat a uznat. Církev více než jiná společenství žije z tradice. Co předáváme další generaci - svým mluvením i svým mlčením - ze zkušenosti totality?

Namísto toho, abychom se sešli při celocírkevním shromáždění,

předložili jsme sborům návrh bohoslužeb. Takto můžeme být symbolicky propojeni jedním duchem, případně jedním slovem. S přáním požehnané neděle, Pavel Pokorný (za synodní radu)

  • Tyto bohoslužby jsme dnes i v našem sboru použili.
  • Zítra se v našem kostele v 15.30 hod. rozloučíme se sestrou

Pavlou Horákovou, která zemřela ve věku 52 let. Pohřební rozloučení vykoná kazatel Apoštolské církve z Nového Jičína. V modlitbách pamatujme na zarmoucenou rodinu.

  • V pondělí v 18.00 hod. se sejde při mimořádné schůzi staršovstvo ve Staré škole

V úterý v 9.30 hod. biblická hodina v Mořkově

V úterý v 13.00 hod. náboženství v ZŠ v Hodslavicích

Ve středu v 18.00 hod. se koná pravidelná modlitební hodina. Zpíváme při ní písně s kytarou. A kdo chce, může připojit i hlasitou modlitbu.

Ve čtvrtek v 18.00 hod. biblická hodina ve Straníku.

V pátek 12.50 hod. náboženství pro děti v ZŠ Hostašovice

V pátek 15.45 hod. na faře náboženství pro starší děti.

V sobotu se v 9.30 hod. sejdou děti v Royalu rangers.

V sobotu se také koná konvent sborů našeho seniorátu v Českém Těšíně. Prosím, modlete se za jeho jednání.

V neděli budou bohoslužby v M 8.00, H 9.15..

  • Probíhá sbírka na pořízení nového topení do našeho kostela.

Topení už máme skladem. Budeme ho samozřejmě muset nainstalovat a dokoupit potřebný materiál. Náklady budou zhruba 200 tisíc Kč, zatím máme k dispozici 128.281 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

  • V neděli 24. listopadu si v našem kostele v 16.00 hod.

připomeneme 30. výročí událostí, které začaly 17. listopadu. Hostem bude profesor PhDr. Ivo Barteček historik z Univerzity Palackého v Olomouci. Společné setkání nám zpříjemní klavírním vystoupením Natálka Býmová z Hodslavic.