Shrnutí 1. zasedání 35. synodu

V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konal synod Českobratrské církve evangelické. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti, otázkách víry i o ekonomických záležitostech. Podrobné zpravodajství a detaily jednání naleznete v rámci stránky níže. Zde vám nabízíme krátký souhrn těch nejdůležitějších bodů a závěrů třídenního zasedání.

Strategický plán

Byl přijat Strategický plán církve do roku 2030. Dokument určuje sedm oblastí, které pro další desetiletí života a práce ČCE identifikovala strategická komise jako nejdůležitější a ke každé přináší sadu navržených konkrétních opatření. Věnuje se živému a otevřenému sboru, řeší zbožnost jako péči o víru, srozumitelnost a misijní otevřenost, klíčové lidi, přechod na samofinancování, diakonii, kaplany a Evangelickou akademii a efektivní řízení a hospodaření. S plánem bude nyní seznámena církevní veřejnost a postupně bude dílčími úkoly naplňován.

Průvodce kazatelskou službou

První kroky navržené ve strategickém plánu začal synod realizovat už letos. Zřídil místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, tedy jakéhosi průvodce kazatelskou službou od jejího prvopočátku, kdy mladí lidé zvažují studium "na faráře" až po její ukončení v důchodovém věku. V posledních letech se totiž stávalo, že mladí faráři odcházeli z činné služby, protože neměli potřebnou oporu, nedařilo se jim sladit pracovní a rodinný život nebo měli očekávání, která se nenaplňovala - pro všechny tyto případy bude k dispozici nový duchovní, který bude o službu farářů pečovat. Na tuto pozici byl zvolen Zvonimír Šorm.

Kazatelské úvazky

Synodálové dále upřesnili pravidla pro stanovování kazatelských úvazků v různých konstelacích (jeden farář se stará o jeden farní sbor; jeden farář pracuje na dvou menších farních sborech; kombinace farářské a kaplanské práce; vytváření farářských týmů, kdy se skupina farářů stará o skupinu sborů a mohou si práci dělit dle svých obdarování...). V souvislosti s farářským povoláním řešilo zasedání i otázku platu. Postupně by se měl dostat až na 1,2 násobek mediánu mezd v ČR v roce 2030.

Finanční soběstačnost a investiční kodex

Rozhodovalo se o mnoha ekonomických opatřeních, které řeší odluku od státu. Jejich společným jmenovatelem bylo postupné přebírání plné finanční odpovědnosti za fungování církve: rostoucí odvody do personálního fondu (z jehož výnosů se hradí platy farářů) i repartice (které sbory platí na zajištění chodu církve jako instituce) a s tím ruku v ruce jdoucí požadavek na vyšší finanční obětavost jejích členů. Odvod do personálního fondu se bude nově skládat z paušální části, jejíž výši stanovuje synod (pro rok 2020 je to 140 tis. Kč) a dále z poměrné části, která se vypočítá pro každý sbor zvlášť a zohledňuje jeho aktivity a život za uplynulé období.

S financemi souvisí i otázka investování. Loňské zasedání uložilo zabývat se při operacích na finančních trzích také otázkami etiky a životního prostředí. Protože ČCE investuje nemalé prostředky v investičních fondech, byl nyní přijat investiční kodex církve, který vylučuje takové nakládání s investicemi, které by podporovalo například neetické způsoby podnikání nebo neúměrné využívání neobnovitelných zdrojů a poškozování životního prostředí.

Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování znečišťování vod, půdy nebo atmosféry, těžby a spotřeby fosilních paliv, eroze nebo degradace půdy, výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy. Vítaná je naopak podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí.

Konkrétním krokem k naplnění péče o životní prostředí bude i nově schválená možnost čerpat církevní prostředky z diakonických a rozvojových projektů také na energeticky úsporná a jiná environmentálně prospěšná řešení ve sborech a církevních budovách. "Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje," uvedli synodálové ve svém prohlášení. (Jeho celé znění si můžete přečíst ve zpravodajství níže)

Celocírkevní kazatelé a podporovaná místa

Během dalších jednání byli zvoleni noví celocírkevní kazatelé: Jan Štefan (studentský farář pro Evangelickou teologickou fakultu), Aleš Wrana (pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci), Mikuláš Vymětal (pro menšiny a humanitární aktivity), Tomáš Jun (pro podporované místo v Ústí nad Labem) a Marta Židková (pro Evangelickou akademii v Brně).

Mezi podporovaná místa se zařadil farní sbor ve Škvorci a v Novém Městě pod Smrkem. Nově vznikla možnost povolávat kaplany také pro diakonickou práci (vedle např. vojenských, nemocničních nebo vězeňských kaplanů).

Další jednání

Synodálové dále rozhodli například o sestavení komise, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity, a také personálně naplnili oblastní pastýřské rady, které jsou nově jen tři. V minulosti byla zřízena pastýřská rada v rámci každého seniorátu, což mělo za následek jejich malé vytížení a z toho pramenící nedostatečnou praxi při rozhodování.

Představení nových pracovníků a hosté synodu

Mezi jednáními se představil nový ředitel nakladatelství a knihkupectví Kalich Petr Schwarz, noví ředitelé evangelických škol či středisek Diakonie. Delegáty pozdravili ekumeničtí hosté z Česka i zahraničí. Vrchní církevní rada Saské evangelické církve Martin Teubner, předseda rady pro ekumenismus české biskupské konference Tomáš Holub nebo člen vedení Jednoty bratrské Raimund Hertzsch.

Příspěvek byl publikován 22.5.2019 | Rubrika: Zprávy ze synodu | Autor: Jiří Hofman.

Petr Pokorný k evropským volbám


Odkaz na webové stránky s příslušným testem naleznete zde:
A tak evangelíci - jděte volit!

Autor: prof. Petr Pokorný, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

20.05.2019, 14:37


Slavnostní shromáždění ke 100. výročí církve                    z Obecního domu v Praze - 16. 12. 2018

Oznámení o úmrtí emeritního synodního seniora bratra Pavla Smetany naleznete níže.

Zde je stručný životopis:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6365-Pavel-Smetana-1937-2018/index.htm


Pohřební shromáždění je možné shlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=8J4ihAb0ghc


Výtvarná soutěž!!!


Českobratrská církev evangelická letos slaví 100 let

K tomuto výročí připravila synodní rada nové webové stránky


Prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k volbě prezidenta.

Církve se zabývaly budoucností Evropy

Konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů církví z regionu střední Evropy se uskutečnilo na přelomu listopadu a prosince v Praze. Setkání, které organizuje bruselská Konference evropských církvi (KEK) a Ekumenická rada církví v České republice (ERC), se zabývala otázkou, jaká je budoucnost Evropy a jak mohou církve přispět k budování hodnot. Toto středoevropské setkání je součástí řady regionálních setkání členských církví KEKu z celé Evropy, které připravují impulzy pro valné shromáždění této organizace, které se bude konat v roce 2018 v Novem Sadu v Srbsku. Podobné konference pro jiné části Evropy se již konaly v islandském Reykjavíku, skotském Edinburghu - věnovaná převážně problematice Brexitu - a řeckém Volosu - věnovaná zejména uprchlické krizi.

Pražské setkání se účastní i předseda KEKu, anglikánský biskup Christopher Hill a generální sekretář KEKu Fr. Heikki Huttunen, zástupci ekumenických rad Polska, Maďarska a České republiky a představitelé křesťanských církví z celé Evropy, zejména pak z visegrádských zemí. Mezi diskutovaná témata na konferenci patří současná politická situace v Evropě a role Evropské unie v širším evropském kontextu, otázka ekonomické spravedlnosti a role církví v diskuzi etických problémů na společenské a politické úrovni, stejně jako praktické zkušenosti a výzvy, kterým církve ve střední Evropě v současnosti čelí.

Pro církve v Evropě je klíčové, aby se nestahovaly do čistě soukromé sféry, ale aby se aktivně účastnily společensky významné debaty o hodnotách a směřování celého evropského společenství - v Evropské unii, ale i v širším evropském kontextu.

Krabice od bot

V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili akce s názvem "Krabice od bot". Byli jsme mile překvapeni, kolik dárků členové našeho sboru, avšak nejen oni, připravili.

Akce se zúčastníme i v letošním roce. Termín odevzdání dárků je 26. listopadu 2017. Je možné tak učinit přímo na faře v Hodslavicích, nejlépe po telefonické domluvě, anebo při bohoslužbách.

Další zajímavé informace je možno nalézt zde:
https://www.krabiceodbot.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6224-Krabice-od-bot-2017/index.htm

Slovo k volbám - prohlášení synodu

Českobratrské církve evangelické

V pátek a sobotu 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Slovo k volbám nejvyššího církevního orgánu naleznete zde:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6146-Slovo-k-volbam/index.htm


Jak se žije dětem s leukémií

V našem sboru se modlíme také za několik děvčat, která prochází vážnou nemocí. Jednou z nich je malá Anička, u níž došlo k recidívě leukémie. I když některá ta děvčata téměř nikdo z nás nezná, vyjadřujeme svými modlitbami zájem i zodpovědnost nás křesťanů za životy těch, kteří nějakým způsobem trpí.

Zajímavosti ze světa, církve i ekumeny...

prof. MUDr.  Josef Koutecký, DrSc. se narodil 31. srpna 1930 v Praze. V roce 1955 promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po působení v Novém Bydžově a Jánských lázních nastoupil v roce 1957 na kliniku dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství UK v Praze. V roce 1974 se Josef Koutecký stal vedoucí lékař stanice dětské onkologie při klinice dětské chirurgie. Od roku 1978 zastával funkci primáře oddělení dětské onkologie ve FN Motol. V roce 1983 se stal přednostou kliniky dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, zde působil až do roku 2004. V roce 1985 Josef Koutecký obdržel titul doktor lékařských věd, v roce 1987 se stal profesorem onkologie. Mezi lety 1990 - 2006 byl děkanem (v letech 1997 - 2000 prorektorem) 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. MUDr. Josef Koutecký má za sebou také bohatou publikační a přednáškovou činnost. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých a lékařských společností.Během svého bohatého profesního života posbíral 38 ocenění a vyznamenání za přínos českému zdravotnictví.

Rozhovor s panem profesorem je možno vyslechnout po kliknutí na fotografii. 

Stanovisko k současné politické situaci
Stanovisko k současné politické situaci

Přinášíme stanovisko českých a moravských biskupů (České biskupské konference) k současnému politickému dění v ČR. Tuto výzvu k modlitbě za vyřešení současné vládní krize zveřejňujeme v plném znění.

Bratři a sestry, milí spoluobčané,

dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací v naší zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme modlitbou a žehnáme všem, kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit.

Čeští a moravští biskupové

Letecký pohled na Hodslavice.

Více informací viz video - klikni na obrázek.